Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 249/2022/SK z dnia 16 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 249/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art.  222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 3020  o kwotę

5 003,81 zł

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4300  o kwotę

9 750,55 zł

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270  o kwotę

184 000,00 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4430 o kwotę

10 000,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4810 o kwotę

260 000,00 zł

Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę

20 000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4300  o kwotę

2 000,00 zł

RAZEM:

490 754,36 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4010  o kwotę

12 789,24 zł

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4110  o kwotę

1 304,56 zł

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4120  o kwotę

7,47 zł

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4210  o kwotę

653,09 zł

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270  o kwotę

444 000,00 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę

14 500,00 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę

5 500,00 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4610 o kwotę

10 000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4260  o kwotę

2 000,00 zł

RAZEM:

490 754,36 zł

 

§ 2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin MarzecUzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. w Dziale 600 (Transport i łączność) w Rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe):

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafach:

3020 o kwotę 5.003,81 zł

4300 o kwotę 9.750,55 zł

- zwiększenie planu wydatków w paragrafach:

4010 o kwotę 12.789,24 zł

4110 o kwotę 1.304,56 zł

4120 o kwotę 7,47 zł

4210 o kwotę 653,09 zł.

Powyższe przesunięcia wynikają z konieczności pokrycia wydatków realizowanych w ramach porozumienia z dnia 31 marca 2022 r. zawartego pomiędzy Gminą Sandomierz a Powiatem Sandomierskim na realizację przez gminę zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych.

2. w Dziale 750 (Administracja publiczna) w Rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejszenie planu wydatków w § 4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków w § 4610 (Koszty postępowania sądowego) o kwotę 10.000,00 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów egzekucyjnych i kosztów postępowania sądowego w prowadzonych przez gminę sprawach wobec dłużników.

3. Dokonuje się przesunięcia środków:

- z Działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), z Rozdziału 75421 (Zarządzanie kryzysowe) z § 4810 (Rezerwy) - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 260.000,00 zł,

- z Działu 600 (Transport i łączność) Rozdziału 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) § 4270 (Zakup usług remontowych) - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 184.000,00 zł,

- do Działu 600 (Transport i łączność) Rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) § 4270 (Zakup usług remontowych) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 444.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w dziale 754, w rozdziale 75421, w § 4810 tj. rozdysponowanie w części rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika z konieczności remontu dróg gminnych, które uległy uszkodzeniu w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego w dniu 23.08.2022 r. Wstępna wycena strat poniesionych przez Gminę w infrastrukturze drogowej wskutek deszczu nawalnego  wyniosła 4.667.000,00 zł. W związku z powyższym Gmina zwróciła się z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla zadań związanych z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych. Ze względu na fakt, że do dnia dzisiejszego gmina nie otrzymała dotacji z tego tytułu na realizację zgłoszonych napraw i remontów a także nie zostały wypłacone środki z tytułu ubezpieczenia mienia gminnego, istnieje pilna konieczność wykonania niezbędnych napraw polegających na remontach dróg o nawierzchni asfaltowej (ul. Milberta, Sucharzowska, ul. Sadownicza, ul. Długa), tłuczniowej (ul. Lipowa, ul. Platanowa, ul. Podgórze, ul. Łukawska) oraz dróg i chodników o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej i płyt chodnikowych (ul. Staromiejska, ul. Piszczele, ul. II Pułku Piechoty Legionów, ul. Głęboka, ul. Podwale Górne, ul. Zamkowa, ul. Żydowska). Wymienione drogi stanowią ważne ciągi komunikacyjne pozwalające na dojazdy do prywatnych posesji, różnych instytucji, szkół, przedszkoli itp. Ich obecny stan stwarza duże zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych. Zły stan nawierzchni przyspiesza ich dalszą destrukcję, co z biegiem czasu znacznie zwiększy koszty naprawy czy remontu. Również zbliżający się okres zimowy nie wpłynie korzystnie na prowadzenie prac budowlanych. Biorąc pod uwagę powyższe rozwiązanie w części rezerwy na zarządzanie kryzysowe celem wykonania najpilniejszych remontów cząstkowych dróg gminnych jest w pełni zasadne i konieczne.

4. Dokonuje się przesunięcia środków:

- z Działu 758 (Różne rozliczenia), z Rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z § 4810 (Rezerwy) - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł,

- do Działu 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) do §:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia):- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.500,00 zł,

4300 (Zakup usług pozostałych) - zwiększenie planu o kwotę 5.500,00 zł - celem zabezpieczenia środków na organizacje uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, w tym pokrycie kosztów usługi cateringowej oraz zakupu upominków i kwiatów dla jubilatów.

5. w Dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w Rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

4260 (Zakup energii) o kwotę2.000,00 zł,

celem pokrycia kosztów opłaty abonamentowej za wodę oraz kosztów zużycia wody wykorzystywanej m.in. w fontannach zlokalizowanych na terenie miasta.

PDFZarzadzenie nr 249 2022 SK.pdf (1,05MB)