Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 248/2022/SK z dnia 16 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 248/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2010  o kwotę

3 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4010  o kwotę

2 515,38 zł

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4110  o kwotę

432,39 zł

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4120  o kwotę

52,23 zł

RAZEM:

3 000,00 zł

§ 2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów i wydatków w budżecie wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego - znak: FN.I.3111.843.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. Powyższe zmiany dotyczą środków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022 w ramach części 85/26 - województwo świętokrzyskie, przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (16.1.1).

PDFZarzadzenie nr 248 2022 SK.pdf (574,34KB)