Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 238/2022/SK z dnia 9 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 238/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz
§ 11.1 Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 2100  o kwotę

259 800,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4350  o kwotę

960,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4370  o kwotę

258 840,00 zł

RAZEM:

259 800,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4270  o kwotę

3 222,44 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300  o kwotę

50 000,00 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4430  o kwotę

19 406,00 zł

RAZEM:

72 628,44 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4300  o kwotę

3 222,44 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4580  o kwotę

69 406,00 zł

RAZEM:

72 628,44 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

- w dziale 754 w Rozdz. 75495 o kwotę 259.800,00 zł w związku ze złożonym przez Gminę zapotrzebowaniem na środki finansowe z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na finansowanie lub zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 960,00 zł z przeznaczeniem  na koszty obsługi;

2. Przesunięcie środków finansowych:

2.1. w dziale 710 (Działalność usługowa) w rozdziale 71035 (Cmentarze):

- z paragrafu 4270 (Zakup usług remontowych) - zmniejszenie planu o kwotę 3.222,44 zł,

- do paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) - zwiększenie planu o kwotę 3.222,44 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów porządkowania Cmentarza Wojennego.

 

2.2. w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu):

- z paragrafu:

4300 (Zakup usług pozostałych) - zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł,

4430 (Różne opłaty i składki) - zmniejszenie planu o kwotę 19.406,00 zł,

- do paragrafu 4580 (Pozostałe odsetki) - zwiększenie planu o kwotę 69.406,00 zł,

w związku z koniecznością wypłaty odsetek od nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2020 na rzecz podatnika;

PDFZarzadzenie nr 238 2022 SK.pdf (330,56KB)