Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXIX/324/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041:
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXII/335/2021.docx (5,73KB)

PDFZalacznik1 XXXII/335/2021.pdf (3,02MB)

PDFZalacznik2 XXXII/335/2021.pdf (131,80KB)

PDFUchwała Nr XXXII-335-2021 - głosowanie.pdf (246,55KB)