Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 38/10/2022 z dnia 20 października 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 38/10/2022

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 20 października 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Sylwester Łatka, Pan Jerzy Żyła.

Zaproszeni:
Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,
Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (czyt.: UA).

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Starówka” wraz z otoczeniem.

4.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Starówka” wraz z otoczeniem.

Radny Tomasz Malinowski poprosił Pana Piotra Paszkiewicza
o omówienie uzasadnienia przygotowanego dokumentu na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.  Planowany termin zakończenia procedury to koniec 2023 roku.

Radni Andrzej Bolewski oraz Jacek Dybus zapytali, czy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Starówki” (czyt.: MPZP) będzie uwzględniony zapis dot. ujednoliconych dachów na Starym Mieście? Jednocześnie  zasugerowali, aby w pierwszej kolejności przystąpić do sporządzenia planów, które umożliwiają rozwój np. teren Gęsiej Wólki.

Z kolei, radny Andrzej Lebida oznajmił, że Sandomierz jest wpisany jako pomnik historii. Miasto ma aspiracje, aby zostać wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wobec powyższego, priorytetem jest posiadanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starówka”.

Pan Piotr Paszkiewicz zgodził się z przedmówcą.

Radny Andrzej Lebida zwrócił uwagę na przeprowadzenie remontu
ul. Piszczele  w celu poprawy komfortu życia mieszkańców oraz przedłużenia jej do ciągu pieszo- jezdnego na ul. Tatarskiej.

Wobec braku uwag do projektu uchwały radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Radny Jacek Dybus wyraził swoje zdziwienie wobec niewielkiego zainteresowania w sprawie spotkania w Ratuszu dot. sandomierskiego parku krajobrazowego Zespołu Świętokrzyskich i Nadniziańskich Parków Krajobrazowych.

Zastępca Burmistrza omówił specyfikę działań w powyższym temacie.

Radny Tomasz Malinowski  powiadomił o piśmie Pani E.B.* zwracającym się z prośbą o stworzenie koncepcji i budowę sieci kanalizacyjnej na obszarze ulic S.R.* i K.S*.

Wobec powyższego, przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na powyższy cel.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie

Ponadto, radny Krzysztof Szatan zgłosił wniosek o treści:

W obliczu zbliżających się możliwości pozyskania środków finansowych, komisja prosi o przygotowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej ulic
w mieście wg. wykazu proponowanego do Polskiego Ładu przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na zły stan drogi na
ul. Zamkowej oraz Podwala Górnego. Mówca sformułował następujące zapytanie do burmistrza:

W związku ze złym stanem ulicy Zamkowej i Podwala Górnego komisja zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w następujących kwestiach:

w jaki sposób urząd zabezpieczył interes na majątku gminy odnośnie prowadzonej inwestycji przez Pana M.T.* na ul. Z.* oraz jakie warunki i zobowiązania posiada inwestor?

Przewodniczący komisji poprosił Pana Janusza Stasiaka o udzielenie pisemnej odpowiedzi, która zostanie przedstawiona na kolejnych obradach.

Zastępca Burmistrza oświadczył, że w dniu 20 października br. zostały otworzone oferty przetargu na „Kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Sandomierz”. Zgłosił się tylko jeden wykonawca.

Radny Andrzej Lebida poruszył temat sporu sąsiedzkiego w sprawie poszerzenia drogi na ul. Salve Regina. Komisja na poprzednich posiedzeniach przeanalizowała  dokumenty złożone przez zainteresowanych mieszkańców.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na brak kanalizacji burzowej od ronda 100-lecia Odzyskania Niepodległości do ul. Portowej.

Radna Kazimiera Bednarska zaapelowała, aby utworzyć chodnik od
ul. Nowej do ul. Krukowskiej 22
. Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:

Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz