Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE

o nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego położonego w obrębie Starego Miasta, w kamienicy przy ul. Rynek 4 położonej na działce o nr. ewid.1118,  wpisanej do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

I. Informacje ogólne:

1.Adres lokalu: Rynek 4 w Sandomierzu,

2.Lokal usytuowany na parterze, powierzchnia do wynajęcia 147,60 m2, składający się z: 2 pomieszczeń położonych na parterze oraz 5 pomieszczeń, ciągu komunikacyjnego i wc na poziomie antresoli (tzw. I piętro),

3.Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (podłączonego do sieci miejskiej) oraz wodno – kanalizacyjną,

4.Wynajmujacy  w szczególności preferował będzie ofertę na prowadzenie
w lokalu, sklepu zielarsko – medyczno - kosmetycznego, pod warunkiem uzyskania zgody od Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego lub na działalność handlowo – usługową z wyłączeniem gastronomi oraz usług
w zakresie urządzania gier hazardowych (losowych) w tym na automatach
o niskich wygranych,

5.Dodatkowym elementem przemawiającym za wybraniem oferty jako najkorzystniejszej będzie zobowiązanie oferenta do zakupu mebli aptecznych pozostawionych przez byłego najemcę tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Kielce S.A, które stanowić będą wystrój  lokalu,

6.Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 33,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 23%,

7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony,

8.Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie we własnym zakresie miesięczne opłaty które obejmują dostawę wody, odprowadzenie ścieków, dostawę energii cieplnej i elektrycznej oraz  wywóz nieczystości stałych (odpady komunalne). Gmina Sandomierz nie zwraca kosztów poniesionych na adaptację i wyposażenie lokalu

9.Termin wnoszenia opłat czynszowych do 10 – go każdego miesiąca,

10.Gmina Sandomierz nie wyraża zgody na dokonywanie zmian konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz przebudowy pomieszczeń, ze względu iż ww. obiekt wpisany jest do rejestru zabytków,

11.Zgodnie decyzją Nr 10/A/21 z dnia 13.01.2021 r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Sandomierzu
i opracowanym programem zagospodarowania zabytku ruchomego wraz
z otoczeniem, w celu dalszego korzystania z zabytku, na etapie prac remontowych (adaptacyjnych) zagospodarowania lokalu - bezwzględnie uwzględniając zabezpieczenie wystroju i wyposażenia, zostały zatwierdzone warunki konserwatorskie w zakresie :

-nie ingerowania w elementy konstrukcyjne obiektu (np. rozbiórki ścian, stropów wykuwania dodatkowych wnęk, murowania nowych ścian itp.),

-zachowania istniejących wysokości pomieszczeń,

-zachowania całej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obrębie lokalu po wschodniej stronie budynku w niezmienionym stanie tj. duże okna witrynowe i drzwi wejściowe przyozdobione renesansowym portalem od strony ul. Rynek,

- w przypadku ewentualnej wymiany okien skrzynkowych (w obrębie lokalu) od strony zachodniej budynku, muszą być zachowane okna drewniane identycznego typu, wymiaru i koloru, jak demontowane, aby nie zmienić wyglądu zewnętrznego nieruchomości,

-zachowania wystroju ścian (w przypadku malowania przewiduje się miejscowe szpachlowanie nawierzchni i użycie farb i gładzi renowacyjnych przeznaczonych do użycia w obiektach zabytkowych),

-zachowania podłóg kamiennych w niezmienionym stanie, które winny być zabezpieczane środkami impregnacyjnymi z użyciem atestowanych środków renowacyjnych przeznaczonych do użycia w obiektach zabytkowych, posadzki z płytek gres pozostają bez zmian, parkiet należy cyklinować i zabezpieczyć lakierem bezbarwnym,

-zachowania kutych elementów stalowych wewnętrznych balustrad
i żyrandoli po uprzednim ich odnowieniu przez pomalowanie farbami renowacyjnymi typu olejnego w aktualnie istniejącym kolorze,

-zachowania kutych elementów stalowych zewnętrznych krat okiennych
i drzwiowych oraz lamp elewacyjnych,

-zezwala się na wymianę instalacji sanitarnych (zlewy, umywalki, baterie, muszle wc itp.) oraz  na całkowity remont pomieszczenia łazienki.  

12.Wadium w wysokości 1.198,22 zł, należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 do dnia 19 marca 2021r. (z dopiskiem wadium na lokal użytkowy Rynek 4), które zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych oferentowi, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 7 dni od daty zakończenia przetargu.

13.Oferent, który wygrał przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości trzykrotnego zaoferowanego miesięcznego czynszu najmu – netto, w celu zabezpieczenia płatności czynszu i opłat oraz zwrotu kosztów ewentualnych zniszczeń wyposażenia lokalu. Kaucja podlega zwrotowi w terminie nie krótszym niż 14 dni po zakończeniu najmu i potrąceniu wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu.

14.Ustala się termin oglądania lokalu w dniach od 2 marca 2021 r. do 18 marca 2021 r. w godz. od 1300 do 1430 (osoba do kontaktu Henryk Wilczek zarządca nieruchomości tel. 15 832 – 29 - 17),

II. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

1.Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 23 marca 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miejskiego Pl. Poniatowskiego 3
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu”,

2. Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

- datę sporządzenia oferty (w przypadku jej niepodania, za datę sporządzenia oferty uznaje się datę złożenia oferty),

- proponowany zakres prowadzonej działalności,

- wysokość proponowanej miesięcznej stawki czynszu najmu netto (musi być wyższa od ceny wywoławczej miesięcznej stawki czynszu) za 1 m2 pow. użytkowej,

- numer kontaktowy,

- podpis oferenta.

3. Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, warunkami przetargu oraz umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o zobowiązaniu do zakupu mebli aptecznych

- informacje dotyczące doświadczenia w prowadzeniu proponowanej działalności.

- dowód wpłaty wadium.

- oświadczenie, że oferent nie zalega z opłatami i podatkami wobec wynajmującego,

- klauzula informacyjna (RODO),

- w zależności od statusu prawnego oferenta:

a)w przypadku osób fizycznych – PESEL, NIP, REGON, wydruk z CEDIG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wraz
z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty, kopię umowy spółki cywilnej ( o ile taka umowa została zawarta),

b)w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi- NIP, REGON, aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,

- oferta może zawierać inne propozycje lub informacje dotyczące lokalu. Inne dodatkowo załączone materiały dotyczące zagospodarowania lokalu
i otoczenia (np. projekty, wizualizacje, aranżacje itp.)

II.WYBÓR OFERT :

1.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2021r. o godz. 10 00
 
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 1

2.Ocena dokonana zostanie według kryteriów zawartych w warunkach postępowania przetargowego, stanowiących załącznik do ogłoszenia
o przetargu.

3. Oferent. którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony
o wyborze jego oferty pisemnie w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

4. Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, pokój nr 104 lub telefonicznie pod nr: (15) 815 41 76, (15) 815 41 21.

Burmistrz Sandomierz

Marcin Marzec

Załączniki:

DOCXRynek 4 -warunki przetargu.docx (26,78KB)
DOCXRynek 4 -oferta wzór.docx (12,80KB)
DOCXRynek 4 -oświadczenie I bip.docx (10,78KB)
DOCXRynek 4 -oświadczenie II bip.docx (10,41KB)
DOCXRynek 4 -oświadczenie III bip.docx (10,58KB)
DOCXRynek 4 -oświadczenie IV bip.docx (10,97KB)
DOCXRynek 4 umowa wzór.docx (31,18KB)