Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 października 2022 r.

Sandomierz, 2022-10-18

NK.6220.3.2022.DMI

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.9, art.10§1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - zwanej dalej k.p.a. oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.), zwanej  dalej ustawą u.o.o.ś, Burmistrz Miasta Sandomierza

zawiadamia,

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działkach nr 1500/2, 1501/2, 1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1514/2, 2196 w miejscowości Sandomierz.

Postępowanie  prowadzone jest na wniosek Inwestora: Firmę Pilkington Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Sandomierzu ul. Portowa 24.

 

W toku postępowania uzyskano opinie:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzające, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stronami  postępowania o wydanie ww. decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zgodnie z art.74 ust.3 u.o.o.ś.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma doręczenie pisma stronom postępowania w trybie art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust.3 u.o.o.ś.

t.j. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić poprzez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu.

 

W tym przypadku zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informuję, że zgodnie z art. 10 §1, art.73 §1, art.81 k.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania , wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co o zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań.

W związku z tym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w tym z ww. dokumentami w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu – Wydział Nadzoru Komunalnego Plac Poniatowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00. do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (informacja w stopce).

Z up. Burmistrza
Angelika Kędzierska
Naczelnik Wydziału

Otrzymują :

1. Strony Postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu – Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji,  na stronie internetowej www.sandomierz.pl.
2. aa.

Do wiadomości :
Pilkington Polska p. z o. o.  z siedzibą w Sandomierzu ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

PDFZawiadomienie NK.6220.3.2022.DMI.pdf (745,00KB)