Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/536/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-09-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09 ze zmn.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.172 t.j. z dnia 2022.01.25 ze zmn.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Ulega zmianie zapis Rozdziału 1 § 1 ust. 2 pkt 11 litera a, Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz, który otrzymuje brzmienie: "zamieszkują na terenie Miasta, posiadając zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, przy czym okres 5- letni nie dotyczy uchodźców wojennych z terenu Ukrainy".
§ 2. Ulega zmianie zapis Rozdziału 11 § 12 Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz, który otrzymuje brzmienie: "W przypadku zwolnienia lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej powyżej 80 m², lokal ten może zostać oddany w najem osobie zakwalifikowanej do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub której przysługuje lokal zamienny, a ich gospodarstwo domowe składa się z co najmniej 6 osób, lub osobie której gospodarstwo domowe składa się z co najmniej 4 osób a co najmniej jedna osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do zamieszkiwania w odrębnym pokoju".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku UrzędowymWojwództwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LV/536/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-09-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.pdf (254,83KB)

DOCXUzasadnienie LV/536/2022.docx (5,71KB)

PDFUchwała Nr LV-536-2022 - głosowanie.pdf (925,96KB)