Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 44/8/2022 z dnia 27 września 2022 r.

Sprawozdanie Nr 44/8/2022

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

Posiedzenie w dniu 27 września 2022 roku, sala 103, biura rady

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Lebida, Pan Marcin Świerkula.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW),

Pani Katarzyna Radziwiłko- Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK).

Obecni: radny Andrzej Bolewski, Pani M.J.* i Pan G.C*- rodzice dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu (czyt.: PS Nr 6).

Ad. 1

Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad. W związku
z obecnością na posiedzeniu rodziców dzieci z Przedszkola Samorządowego
Nr 6 radny Robert Kurosz poddał pod głosowanie zamianę kolejności punktu 3 i 4. Wobec powyższego odczytał proponowany porządek obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawy różne. Wnioski komisji.

4.Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

5.Zamknięcie obrad

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Robert Kurosz przekazał głos rodzicom dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, którzy na wstępie swej wypowiedzi oznajmili, że wyżej wspomniane przedszkole miało uchodzić w mieście za profesjonalną placówkę opiekuńczo- wychowawczą również dla dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Pan G.C.* oraz Pani M.J.* posiadają dzieci z autyzmem. Zwrócili się z prośbą o zatrudnienie drugiego nauczyciela wspomagającego w placówce, gdzie utworzone są trzy mieszane grupy integracyjne, do których uczęszczają dzieci zdrowe i z orzeczeniami o niepełnosprawności. Rodziców zaniepokoił fakt, że od 1 września br. dzieci nie były pod opieką nauczyciela wspomagającego, gdyż przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Z kolei, dyrektor CUW-u  oznajmiła, że przepisy uległy zmianie. 
Od 1 września powinna być zapewniona opieka nad dziećmi w postaci: 2 nauczycieli wiodących, 1 nauczyciela wspomagającego (5 godzin wynikających z podstawy programowej), 1 pomocy nauczyciela z wykształceniem pedagogicznym (40 godzin) oraz 1 woźnej.  Mówczyni dodała, że ponadto odbywają się zajęcia z logopedii, rewalidacji oraz pomoc poradni psychologiczno– pedagogicznej. Pani Tamara Socha przeprosiła rodziców za złą organizację pracy w Przedszkolu Samorządowym Nr 6, a także obiecała, iż podobna sytuacja nigdy więcej się nie wydarzy.  Jednocześnie dodała, że odbędzie rozmowę z dyrektor PS Nr 6 w celu wyjaśnienia sprawy. 

Radny Robert Kurosz oświadczył, że Pani Aneta Przyłucka, Pani Tamara Socha tworzą z burmistrzem organ prowadzący. Mówca zapytał, czy są
w stanie zrealizować prośbę rodziców dot. dodatkowego nauczyciela wspomagającego lub porozmawianie z dyrektor Przedszkola Nr 6? Radny dodał, że kontaktował się z dyrektor PS Nr 6, która poprosiła o uzbrojenie się
w cierpliwość z racji nowej sytuacji i organizacji pracy w placówce. Być może sytuacja wyklaruje się do końca października.

Radny Marek Strugała stwierdził, że oprócz nauczyciela wspomagającego jest dodatkowo pomoc nauczyciela. Zapytał, czy pomoc nauczyciela posiada wykształcenie pedagogiczne?

Pani Tamara Socha odpowiedziała, że pomoc nauczyciela posiada wykształcenie pedagogiczne. Wszystkie działania podejmowane przez burmistrza- organ prowadzący, nie zmierzają do pogorszenia warunków pobytu dzieci w placówkach, a wręcz przeciwnie. Dyrektor CUW-u oraz Pani Aneta Przyłucka poprosiły rodziców o monitorowanie sytuacji i na bieżąco zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.

Przewodniczący komisji podziękował za uczestnictwo rodziców w obradach komisji. Na zakończenie powyższej kwestii dodał, że będzie w  stałym kontakcie z dyrektor PS Nr 6 w celu bieżącego śledzenia sytuacji.  

Pan Grzegorz Chaja zostawił pismo rodziców na ręce przewodniczącego komisji.

         Radny Robert Kurosz udzielił głosu obecnej Pani Katarzynie Radziwiłko  która poinformowała, że Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Kielcach zwrócił się z prośbą o interwencję do PINB w Sandomierzu
w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego poprzez brak wentylacji grawitacyjnej w sali widowiskowej w Porcie Kultury na ul. Portowej. Konsekwencją powyższego działania została zamknięta przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu (Postanowienie znak:PINB-NB.501.33.2022).

Zastępca Burmistrza w piśmie zadeklarował, że urząd będzie partycypował
w kosztach wykonania ekspertyzy technicznej dot. wykonania wentylacji grawitacyjnej. 

Dyrektor SCK wykonała rekonesans ewentualnych wolnych lokali w mieście również u osób prywatnych, aby zaadoptować je na ewentualną salę widowiskową. Mówczyni powiedziała, że obiekt Ośrodka Promocji
i Aktywności Kulturalnej na ulicy Armii Krajowej jest także w złym stanie technicznym.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja. Członkowie poruszyli temat potrzeby nowoczesnej sali widowiskowej. Sformułowano następujący wniosek do burmistrza:

„Prośba o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości oraz technologii wykonania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu sali widowiskowej w budynku Portu Kultury, usytuowanym przy ul. Portowej 24 w Sandomierzu”.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

         Przewodniczący komisji powiedział zgromadzonym o zawiadomieniu
o wszczęciu postępowania nadzorczego znak: PNK.I.4130.128.2022 z dnia 23.09.2022r. w sprawie zapisu §3 uchwały Nr LIV/522/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/803/2018 Rady Miasta  Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.

Radny Robert Kurosz wyraził niepokój wobec uzasadnienia projektu uchwały, który komisja będzie opiniować na dzisiejszych obradach, gdyż zapis §4 brzmi identycznie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

Radny Robert Kurosz poprosił Panią Tamarę Sochę o omówienie uzasadnienia projektu uchwały. Wobec braku pytań przewodniczący komisji przystąpił do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.     

 Ad.5

Zamknięcie obrad.

         Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

                                     

Robert Kurosz- Przewodniczącego Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu