Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 200/2022/RZP z dnia 4 października 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 200/2022/RZP

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 04.10.2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. poz. 559
z późn.zm) pn.: Realizacja robót budowlanych pn. „Wymiana poszycia dachowego na hali targowicy miejskiej w Sandomierzu”.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. poz. 559 z późn.zm)

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Janusz Stasiak                                   - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Pawelczyk                              - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Wiesław Ślizanowski                          - Sekretarz Komisji

4. Dorota Drozdowska-Achenbach           - Członek Komisji

5. Piotr Wójtowicz                                 - Członek Komisji

6. Krzysztof Kwieciński                          - Członek Komisji

7. Andrzej Żuber                                   - Członek Komisji

8. Ewa Gleń                                           - Członek Komisji

9. Aleksandra  Brożyna                            - Członek Komisji           

10. Beata Podsiadło                               - Członek Komisji

11. Piotr Szyprowski                              - Członek Komisji

12. Oskar Żak                                      - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji należy wykonywanie czynności powierzonych zgodnie
z Zarządzeniem nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej:

podejmowanie wszelkich czynności proceduralnych wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, przygotowanie propozycji wyjaśnień dotyczących treści SWZ, dokonanie otwarcia ofert, dokonanie ich oceny, przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty i sporządzenie protokołu
 z postępowania, przedłożenie protokołu do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta.

§ 3

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja zakończy pracę z chwilą wykonania ostatniej czynności
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, wprowadzonym Zarządzeniem nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji.

PDFZarządzenie nr 200 2022 RZP.pdf (354,74KB)