Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 37/9/2022 z dnia 26 września 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 37/9/2022

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 26 września 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Andrzej Lebida

Radni spóźnieni: Pan Krzysztof Szatan, Pani Kazimiera Bednarska.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,
Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (czyt.: UA).
Obecny: Pan L.D.*- Mieszkaniec Sandomierza

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla
„Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.

4.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla
„Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.

Radny Tomasz Malinowski poprosił Pana Piotra Paszkiewicza o omówienie uzasadnienia przygotowanego dokumentu na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Wobec braku uwag przewodniczący komisji przystąpił do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie. 

Ad.4

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Do obrad komisji dołączył radny Krzysztof Szatan.

         W związku z obecnością mieszkańca radny Tomasz Malinowski poprosił o wypowiedź. Pan L.D.* przypomniał, że w 2020 roku skierował pisma do tut. urzędu z prośbą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedla Okrzei” dla działki nr ewid.* przy ul. E*.

Mówca szczegółowo omówił usytuowanie swojej działki oraz związane z tym uniedogodnienia.  

Wśród radnych rozgorzała dyskusja związana z przestarzałym, obowiązującym od 2001 roku planem zagospodarowania ww. terenu. Obszar wspomnianego planu przez dwadzieścia lat ewoluował i regularnie zmieniał. 

Naczelnik Wydziału UA podkreślił, że wniosek mieszkańca będzie rozpatrywany w momencie zmiany całego planu dla terenu „osiedla Okrzei”.

Radny Andrzej Bolewski zaapelował o aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gęsiej Wólki. Zwrócił się do Zastępcy Burmistrza z prośbą o zabezpieczenie trzech brzóz w Parku Osiedlowym przy
ul. Baczyńskiego. Mówca dodał, że stosowne pismo wpłynęło do wiadomości komisji w dniu 19.09.2022r. 

Radny Tomasz Malinowski poinformował również o interpelacji radnego Piotra Chojnackiego w sprawie uwzględnienia na najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza punktu w porządku obrad dot. „Informacji bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”.

Radny Jerzy Żyła sformułował wniosek z prośbą o przystąpienie do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Okrzei” oraz skuteczne poinformowanie mieszkańców o konsultacjach społecznych poprzedzających ww. zmianę.

Głosowano- 6 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Krzysztofa Szatana.

Obrady komisji opuścili radni: Pan Jerzy Żyła, Pani Renata Kraska. Do obrad komisji dołączyła radna Kazimiera Bednarska.

Radna Kazimiera Bednarska zgłosiła wniosek:

2.Prośba o umiejscowienie parkomatu przy ul. Lwowskiej oraz zweryfikowanie stojących tam pojazdów reklamowych.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Radny Jacek Dybus sformułował następujące wnioski:

3.Prośba o ustawienie znaków parkingowych na ul. Puławiaków.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

4.Prośba o zbadanie możliwości organizacji zakupu węgla dla mieszkańców Sandomierza przez gminę lub spółkę miejską.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

Protokołowała:

Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz