Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE  NR 48/2021/SK

BURMISTRZA   MIASTA    SANDOMIERZA

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz.750 rozdz. 75056 § 2010 o kwotę 27 493,00 zł

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75056 § 4010 o kwotę 26 928,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75056 § 4210 o kwotę 565,00 zł                                                                                      

§ 3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75056 (Spis powszechny i inne) poprzez:

-  zwiększenie dochodów w paragrafie 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) o kwotę 27.493,00 zł,

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 26.928,00 zł

 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 565,00 zł,

w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe, m.in. zakup materiałów biurowych, niezbędne do realizacji prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o NSP 2021) w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

PDFZarzadzenie Nr 48 2021 SK.pdf (510,96KB)

XLSzałącznik do zarz 48.xls (136,00KB)