Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 41/8/2022 z dnia 28 września 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 41/8/2022

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 28 września 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Bolewski.

Radna spóźniona: Pani Kazimiera Bednarska.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Barbara Rajkowska, Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.

4.Sprawy różne. Wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Edytę Sobieraj
w celu omówienia uzasadnienie do ww. projektu uchwały.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja związana z przeznaczeniem lokali socjalnych uchodźcom z Ukrainy na czas powrotu do ojczyzny. Część radnych uznała, że oddane w najem mieszkania mogą szybko nie wrócić z powrotem do zasobu gminy, chociażby ze względu na przeprowadzony remont na własny koszt. Pozostała część członków komisji zwróciła uwagę na fakt trudnej sytuacji na Ukrainie ze względu na trwającą wojnę.  

Wobec braku uwag radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Ad.4

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o budynek z mieszkaniami komunalnymi usytuowany na ul. Kościuszki w Sandomierzu oraz lokale na
ul. Struga i Puławiaków.

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

 

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz


Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu