Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 40/7/2022 z dnia 20 września 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 40/7/2022

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 20 września 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Wojciech Czerwiec.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Monika Hill- Kierownik Referat Opłat, Podatków i Windykacji (czyt.: ROPiW).

Pan Rafał Binięda- Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Sandomierzu (czyt.: PEC).  

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie informacji w sprawie zaległości czynszowych za lokale socjalne, komunalne, użytkowe  w okresie od 31 grudnia 2020 roku  do chwili obecnej.

4.Przyjęcie informacji nt. procesu windykacji opłat czynszowych za lokale socjalne, komunalne, użytkowe w okresie od 31 grudnia 2020 roku  do chwili obecnej.

5.Przyjęcie informacji nt. aktualnej stawki czynszu za lokale socjalne, komunalne, użytkowe będące w zasobie Gminy Sandomierz.  

6.Zapoznanie się z bieżącym stanem prac związanych z budową budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej.

7.Przyjęcie informacji nt. dostarczenia ciepła do lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym.

8.Sprawy różne. Wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Przyjęcie informacji w sprawie zaległości czynszowych za lokale socjalne, komunalne, użytkowe  w okresie od 31 grudnia 2020 roku  do chwili obecnej.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Monikę Hill
w celu przybliżenia informacji w sprawie zaległości czynszowych za lokale socjalne, komunalne, użytkowe  w okresie od 31 grudnia 2020 roku  do chwili obecnej. Radna Ewa Gracz poprosiła pracownika ROPiW o dostarczenie wersji papierowej wszystkich wyliczeń w powyższym zakresie.

Ad.4

Przyjęcie informacji nt. procesu windykacji opłat czynszowych za lokale socjalne, komunalne, użytkowe w okresie od 31 grudnia 2020 roku  do chwili obecnej.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Monikę Hill w celu przybliżenia informacji nt. procesu windykacji opłat czynszowych za lokale socjalne, komunalne, użytkowe w okresie od 31 grudnia 2020 roku  do chwili obecnej.

Radny Mariusz Prezgot zapytał o koszty odzyskiwania długu?

Pani Monika Hill oznajmiła, że koszty są pokrywane przez dłużnika jeśli dług jest możliwy do ściągnięcia przez komornika. Natomiast jeśli komornik nie ma możliwości uzyskać spłaty zadłużenia to koszty zostają po stronie gminy. Jedyną skuteczną formą odzyskania długu byłaby eksmisja.

Pani Edyta Sobieraj powiedziała, że obecnie urząd czeka na wyznaczenie terminu dwóch eksmisji zawieszonych ze względu na pandemię koronawirusa.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o podanie kwoty zadłużenia nie do odzyskania przez gminę.

Pani Monika Hill nie potrafiła odpowiedzieć na powyższe pytanie. Przedmówca poprosił o przygotowanie informacji na kolejne posiedzenie.

Zastępca Burmistrza dodał, że gmina dysponuje zbyt dużą ilością mieszkań komunalnych w stosunku do ludności. Jedyną możliwością pozwalającą się uporać z notorycznie rosnącym zadłużeniem lokali jest ich sprzedaż.
Z dotychczasowej analizy wynika, że wykup pojedynczych mieszkań z zasobu gminy będących we wspólnotach mieszkaniowych  jest zbyt niski.

Pani Edyta Sobieraj wyjaśniła w jaki sposób przebiega proces eksmisji dłużnika z danego lokalu.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że gmina powinna przeprowadzić audyt zewnętrzny w sprawie zbadania całej gospodarki mieszkaniowej pod względem opłaty czynszowej, zaległości tyt. czynszu, wody, ścieków i centralnego ogrzewania.

Radny Mariusz Prezgot podkreślił, że jest przeciwny wyprzedaży mieszkań na Starym Mieście.

Ad.5

Przyjęcie informacji nt. aktualnej stawki czynszu za lokale socjalne, komunalne, użytkowe będące w zasobie Gminy Sandomierz.  

         Radna Ewa Gracz zapytała pracownice Wydziału GN o aktualne stawki czynszu za lokale socjalne, komunalne i użytkowe. 

Pani Edyta Sobieraj powiedziała, że stawka czynszu zmienia się co roku zgodnie ze wskaźnikiem inflacji na podstawie ogłoszenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu do poprzedniego roku. Mówczyni zreferowała uchwalę Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz oraz przybliżyła zapis ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
, w kwestii możliwość ewentualnej 3% podwyżki czynszu  wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

Zastępca Burmistrza oznajmił, że sprawa podwyżki czynszu jest nadal otwarta.

         Wobec braku pytań, przewodnicząca komisji przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Zapoznanie się z bieżącym stanem prac związanych z budową budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej.

Radna Ewa Gracz poprosiła Pana Krzysztofa Kwiecińskiego o przedstawienie informacji związanych z budową budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej.

Zakończenie ww. inwestycji powinno odbyć się do 11 października br. Projekt przewiduje 27 mieszkań zróżnicowanych pod względem metrażu, bez piwnic. Całkowita wartość budynku wynosi ok. 3.500.000,00 zł.

Ad.7

Przyjęcie informacji nt. dostarczenia ciepła do lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym.

Salę obrad opuścił radny Jerzy Żyła.

Przewodnicząca komisji odczytała pismo znak: PEC/DT/440/2022 z dnia 15 września br. w sprawie przygotowania spółki miejskiej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu do sezonu grzewczego.

Pan Rafał Binięda uspokoił zgromadzonych i oświadczył, że PEC jest w pełni przygotowany pod względem paliwowym oraz technicznym do sezonu grzewczego 2022/23. Prezes PEC-u powiadomił o zmianie systemu rozliczeń za ciepło.

Radny Mariusz Prezgot poruszył temat braku opomiarowania grzejników
w mieszkaniach z zasobu gminy.

Ad.8

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu