Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 56/9/2022 z dnia 27 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 56/9/2022
Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie z dnia 27 września 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Tomasz Malinowski, Pan Janusz Poński.

Radny spóźniony- Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Mateusz Niezgoda- Kierownik Referatu Planowania i Kontroli Budżetu,

Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW),

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),

Pani Elżbieta Posłowska – Główna księgowa OPS-u,

Pani Agata Król- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (czyt.: SSZ),

Pani Agnieszka Krasoń- Kierownik Świetlicy Środowiskowej i Przystanku Błonie

Obecni: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2022 rok (wersja dodatkowa).

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2022 rok.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego”.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.

7.Sprawy różne. Wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2022 rok (wersja dodatkowa).

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Pana Mateusza Niezgodę

w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok w otrzymanej dodatkowej wersji uchwały. Przedstawiciel Wydziału Finansowego oznajmił, że dokument jest poświęcony zmianom w budżecie dot. realizacji przez OPS zadania w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3.000zł oraz kosztów obsługi tego zadania.

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2022 rok.

Do obrad komisji dołączył spóźniony radny Krzysztof Szatan.

         Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Pana Mateusza Niezgodę w celu omówienia ww. projektu uchwały.

Mówca szczegółowo przedstawił każdą zachodzącą zmianę w budżecie gminy na 2022 rok.

Członkowie komisji zapytali o etap prac na ul. Bukowej, o zmiany finansowe
w kwestii remontu drogi na ul. Rokitek oraz poziom dofinansowania Powiatu Sandomierskiego od 2021 roku na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego”.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego”.

         Radna Mariola Stępień udzieliła głosu Panu Mateuszowi Niezgodzie, aby zreferował przygotowany projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań oraz uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.

Radna Mariola Stępień zwróciła się do Pana Mateusza Niezgody o przybliżenie treści uzasadnienia projektu uchwały.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 8 „za” – jednogłośnie.

Ad.7

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji poinformowała o pismach:

1.Uchwały Nr 58/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 września 2022 roku w sprawie pozytywnej opinii o informacji z wykonania budżetu Miasta Sandomierza
za I półrocze 2022 roku.

2.Komendy Powiatowej Policji z dnia 2 września 2022 roku (data wpływu do urzędu 7 września 2022 roku) w sprawie dofinansowania w wysokości 30.000zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

3.Mieszkańców ulic: S.R* i K.S* z dnia 23.09.2022 r. w sprawie ponownej prośby o stworzenie koncepcji i budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze wymienionych ulic.

         Radny Robert Kurosz nawiązał do posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, której jest przewodniczącym powiedział o zamkniętym Porcie Kultury na ul. Portowej w Sandomierzu Postanowieniem Znak: PINB-NB.501.33.2022 z dnia 16.09.2022r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu ze względu na brak wentylacji grawitacyjnej
w sali widowiskowej. 

Członkowie komisji sformułowali następujące wnioski:

1.Prośba o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2023 rok środków pieniężnych w wysokości 30.000 zł (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji KWP w Kielcach) na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Głosowano- 5 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnych Sylwestrem Łatką oraz Markiem Chruścielem.

2.Prośba o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2023 rok na budowę sieci kanalizacyjnej ulic: S.R.* i K.S*.

Głosowano- 8 „za” – jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnych Sylwestrem Łatką oraz Markiem Chruścielem.

Salę obrad opuścił radny Sylwester Łatka.

3.Prośba o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy na 2023 rok na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

4.Prośba o wykonanie wentylacji w Porcie Kultury usytuowanym przy
ul. Portowej 24 w Sandomierzu w celu ponownego uruchomienia sali widowiskowej.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

5.Prośba o wyłączenie wszystkich fontann w mieście oraz oświetlenia ulicznego w godzinach od 23.00 do 5.00.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu