Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 32.1/2021/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11-12 ustawy dnia 31 marca 2020 r. o z mianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy w zakresie stanu środków pieniężnych, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „…jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku”. Ponadto  na podstawie art. 65 ust. 12 przedmiotowej ustawy „wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11”.

Gmina w 2020 r. uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Zarządzeniem Nr 267/2020/SK z dnia 31 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Sandomierza  opracował plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W planie finansowym w zakresie wydatków środki w wysokości 2.607.472,00 zł przeznaczono na realizację w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2019-2021)

wydatek w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6050.

Uchwalając budżet na rok 2021, zmieniono plan wydatków otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych w 2021 r. inwestycji w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju nr projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

– wydatek w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 6059:

- Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021) – kwota 1.000.000,00 zł

- Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz
z wyposażeniem
(2015-2021) – kwota 1.000.000,00 zł

- Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021) – kwota 607.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Zmiana przeznaczenia otrzymanych środków wynika z faktu, iż Gmina
w 2021 r. planuje złożyć wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na realizację zadania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.

DOCXZałącznik do Zarz Nr 32.1-RFIL-2021.docx (17,10KB)

PDFZarzadzenie Nr 32 1 2021 SK.pdf (575,21KB)