Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie-Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza

Sandomierz, 2022-09-19

NK.6220.5.2022.DMI

Obwieszczenie-Zawiadomienie

o wystąpieniu uzgodnienia warunków realizacji oraz opinii dla planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 9, 10 § 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm. - zwanej dalej k.p.a.) w związku z  art. 77 ust.1 pkt. 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.- zwanej dalej ustawą ooś),

Burmistrz Miasta Sandomierza

zawiadamia strony wszczętego  postępowania administracyjnego w dniu 22.08.2022 r.

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych” oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu o opinię dla ww. przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 960/16 - obręb 0004 – Sandomierz Poscaleniowy.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),  uprzejmie informujemy, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Poniatowskiego 3  27-600 Sandomierz.

W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail:magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl

b) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

c) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,

d) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Z up. Burmistrza
Angelika Kędzierska
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

1.Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

2.aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor NK nr telefonu 15 81 54 206.

PDFObwieszczenie - Zawiadomienie o wystąpieniu.pdf (770,10KB)