Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - Zawiadomienie Burmistrza Sandomierza o wszczęciu postępowania

Sandomierz, 2022-09-19

NK.6220.5.2022.DMI

Obwieszczenie- Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 9, 10 § 1 art. 49 art. 61§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm. - zwanej dalej k.p.a.) w związku z  art. 73 ust.1 i art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.- zwanej dalej ustawą ooś),

Burmistrz Miasta Sandomierza

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22.08.2022 r.  dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 960/16- obręb 0004 – Sandomierz Poscaleniowy.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego  ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz.

Przedmiotowe przedsięwzięcie Inwestor zakwalifikował do kategorii przedsięwzięć:

- o których mowa w art.71 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.) wymienionych w §2 ust.1 pkt. 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn.zm.).

W myśl art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy o.o.ś. stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 tej ustawy. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się  w odległości 100 m od granic tego terenu,

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z tych akt uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się:

w Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 1, od poniedziałku do piątku od 8.30-13.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr 15 81 54 206 lub pocztą elektroniczną (). Wgląd  w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (www.sandomierz.pl w odnośniku ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

1) Zgodnie z art. 37 §1 k.p.a. – stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do: organu wyższego stopnia  (tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ, do którego wniesiono ponaglenie, rozpatruje je w terminie 7 dni od jego otrzymania, wydając postanowienie.

2) Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy o oś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),  uprzejmie informujemy, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Poniatowskiego 3  27-600 Sandomierz.

W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail:magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl

b) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

c) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,

d) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Z up. Burmistrza
Angelika Kędzierska
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

1.Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji,  na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

2.aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor NK nr telefonu 15 81 54 206.

PDFObwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu.pdf (1,67MB)