Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie -Zawiadomienie

Sandomierz, 2022-09-19
NK.6220.5.2022.DMI

Obwieszczenie -Zawiadomienie
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 oraz art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.- zwanej dalej ustawą ooś), Burmistrz Miasta Sandomierza
zawiadamia
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 960/16- obręb 0004 – Sandomierz Poscaleniowy.”Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego  ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz.Powyższe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w oparciu o art. 71 ust.2 pkt.1 ustawy ooś  oraz §2 ust.1 pkt. 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.  Dz. u z 2019 r. poz. 1839 z późn.zm.) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji zgodnie z art. 75 ust.1 pkt.4 jest Burmistrz Miasta Sandomierza.
Zgodnie z art.77 ust.1 ustawy ooś jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sandomierzu państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postepowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten  zgodnie z przepisem art.29 ustawy ooś przysługuj „każdemu”.
Jednocześnie informuję, ze dane o wniosku i raporcie zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.5, pkt.6 i pkt. 7  ustawy ooś informuję o możliwości zapoznania się z niezbędna dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy oraz raportem o ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 960/16 - obręb 0004 – Sandomierz Poscaleniowy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu pokój 110 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie:
w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
ustnie do protokołu sporządzonego na stanowisku ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim Plac Poniatowskiego 1 pok.110.
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia t.j. od dnia 21.09.2022 roku.

Złożone uwagi oraz wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Sandomierza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na BIP-ie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w miejscu realizacji inwestycji.

Z up. Burmistrza
Angelika Kędzierska
Naczelnik Wydziału


Otrzymują:

1. Obwieszczenie zamieszczono : na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza –  Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.
2.Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz;
3. aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor NK nr telefonu 15 81 54 206.

PDFObwieszczenie - Zawiadomienie o przystąpieniu.pdf (1,09MB)