Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 184/2022/SK z dnia 9 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 184/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0920  o kwotę

400,00 zł

Dz. 855 Rozdz. 85503 § 2010  o kwotę

179,00 zł

RAZEM:

579,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4260  o kwotę

 

RAZEM:

2 000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4580  o kwotę

400,00 zł

Dz. 855 Rozdz. 85503 § 4110  o kwotę

25,72 zł

Dz. 855 Rozdz. 85503 § 4120  o kwotę

3,67 zł

Dz. 855 Rozdz. 85503 § 4170  o kwotę

149,61 zł

Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4260  o kwotę

2 000,00 zł

RAZEM:

2 579,00 zł

 

§ 2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 


Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

1.1 Dz. 852 rozdz. 85203

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Wpływy z pozostałych odsetek;

0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) - zwiększenie planu dochodów o kwotę 400,00 zł

4580 (Pozostałe odsetki) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 400,00 zł

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w budżecie gminy związane jest ze zwrotem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

1.2. Dz. 855 rozdz. 85503

Dz. Rodzina Rozdz. Karta Dużej Rodziny;

2010 (Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami)

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 179,00 zł

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) - zwiększenie planu wydatków
o kwotę 25,72 zł

4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3,67 zł

4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 149,61 zł

Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego - znak: FN.I.3111.565.2022 z dnia 09 września 2022 r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. Powyższe środki 
z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.

2. Przesunięcie środków finansowych:

- z Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) § 4260 (Zakup energii) - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł

- do Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 4260 (Zakup energii) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za wodę zużytą w fontannach miejskich.

PDFZarzadzenie nr 184 2022 SK.pdf (694,53KB)