Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjaśnienia Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.09.2022 r.

RZP.271.2.1.2022.WSL                                                                                   Sandomierz, 15.09.2022 r.

 

Zamawiający:                                                               

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania prowadzonego w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pn.:  

Zakup i dostawa wraz z montażem następującego wyposażenia
i oprogramowania
  1. Serwer kontroler domeny – 1 szt. Serwer kontroler domeny zapasowy 1szt.,
  2. Serwer NAS 1szt., dysk 4szt., pamięć RAM,
  3. Oprogramowanie do wykonywania backupu danych ( 1 stacja robocza,
1 serwer, 600 GB przestrzeni chmurowej ),
do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

 

Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert

 

Zamawiający Gmina Sandomierz w odpowiedzi na pytania wykonawcy dot. wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert udziela wyjaśnień jn. :

Pytanie 1:

„Zamawiający wymaga dostawy warz z montażem. - Prosimy
o doprecyzowanie kwestii związanej z zakresem montażu, ponieważ nie jest ona uszczegółowiona.”

Odpowiedź:

Montaż w szafie serwerowej, instalacja systemu operacyjnego, zademonstrowanie poprawności działania sprzętu.

Pytanie 2:

„Umowa
1. §2. Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia Zamawiającemu, instrukcji użytkowania i obsługi / opisu
lub ulotki w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski. -Pragniemy zaznaczyć, iż wraz z dostawą sprzętu nie są dostarczane dokumenty gwarancyjne, tj.: karty gwarancyjne czy instrukcje obsługi w formie fizycznej (papierowej.) Serwis świadczony jest w oparciu o indywidualny numer seryjny produktu, tzw. Service Tag, Na jego podstawie, uzyskują Państwo
w trakcie gwarancji wszelką pomoc techniczną oraz serwisową nabywanego sprzętu. Prosimy zatem o naniesienie zmiany ww. punkcie, w postaci zastąpienia sformułowania „dokumenty gwarancyjne” terminem "Ogólne Warunki Gwarancji„ Producenta. Wszelka dokumentacja dostępna jest na stronie www.dell.com w języku angielskim. Prosimy zatem o wyrażenie zgody na dokumentację w języku angielskim.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wie jakiej firmy sprzęt kupi (podany przez Państwa przykład dotyczy sprzętu firmy DELL) – Zamawiający musi otrzymać dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję w języku polskim.

Pytanie 3:

„Umowa

2. §4.1.1. Naprawa przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od reakcji, tj. przystąpi do naprawy. - Wnioskujemy o możliwość wydłużenia terminu do 30 dni. Producent w sowich Ogólnych Warunkach Gwarancyjnych nie określa czasu w jakim sprzęt zostanie naprawiony. Naprawy będą zrealizowane w rozsądnych  termiach, aczkolwiek rzeczywisty czas może się różnić w zależności m.in. od odległości lub dostępności lokalizacji, warunków pogodowych i dostępności części .Każda konfiguracja sprzętu dobierana jest pod indywidualne wymagania Zamawiającego, z faktu iż dostarczany sprzęt byłby produkowany na zamówienie - cały proces produkcyjny oraz logistyczny również trwa. Dochodzą do tego sytuacje niezależne od Wykonawcy, tj. COVID-19, działania militarne. Biorąc powyższe pod uwagę, 10 dni to zdecydowanie za krótki okres na spełnienie ww. wymogu.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że  nie zgadza się na przedłużenie terminu naprawy do 30 dni gdyż serwery są kluczowym elementem infrastruktury informatycznej urzędu – w przypadku awarii nie dysponujemy sprzętem zastępczym.

Pytanie 4:

„Umowa

3. §4.3. Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawcę
w odrębnym dokumencie gwarancyjnym, przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu - Pragniemy zaznaczyć, iż wraz
z dostawą sprzętu nie są dostarczane dokumenty gwarancyjne, tj.: karty gwarancyjne w formie fizycznej (papierowej.) Serwis świadczony jest
w oparciu o indywidualny numer seryjny produktu, tzw. Service Tag, Na jego podstawie, uzyskują Państwo w trakcie gwarancji wszelką pomoc techniczną oraz serwisową nabywanego sprzętu. Prosimy zatem o naniesienie zmiany ww. punkcie, w postaci zastąpienia sformułowania „dokumenty gwarancyjne” terminem "Ogólne Warunki Gwarancji„ Producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgadza się na zmianę sformułowania „dokumenty gwarancyjne”

 

Pytanie 5:

„Umowa

4. §5.3. ..Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy wraz z instrukcją użytkowania i obsługi, dokumentem gwarancyjnym oraz innymi dokumentami, instrukcjami, certyfikatami i licencjami….- Wnioskujemy o modyfikację zapisu, nawiązując do argumentacji w pytaniu 1 do §2.”

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyjaśnienia Zamawiający nie zgadza
się na modyfikację zapisu.

 

Pytanie 6:

„Umowa

5. §5.4. .....Wymiana wadliwego egzemplarza na wolny od wad nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Wykonawcę.- Prosimy o wydłużenie terminu do 30 dni.” 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na przedłużenie terminu wymiany do 30 dni gdyż serwery są kluczowym elementem infrastruktury informatycznej urzędu – w przypadku awarii nie dysponujemy sprzętem zastępczym.

 

Pytanie 7:

„Umowa

6. §8.1.a) Kara za odstąpienie 20% - Prosimy o zmniejszenie kary do 10%”
 

Pytanie 8:

„Umowa

7. §81.b) Kara za zwlokę w terminie wykonania umowy 0,3% netto - Prosimy o zmniejszenie  kary do 0,1%”

 

Pytanie 9:

„Umowa

8. §8.1.c) Kara za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad 0,3% netto reklamowanego produktu -  Prosimy o zmniejszenie  kary do 0,1%

 

Pytanie 10:

„Umowa

9. §8.1.d) W wypadku zawinionego przez Wykonawcę braku usunięcia usterki w okresie gwarancji w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia - 0,1% netto - Prosimy o wydłużenie terminu do 30 dni.”

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytania nr 7 , 8 , 9 i 10 informuje, że nie zgadza się za zmianę zapisów dotyczących kar.

 

Pytanie 11:

„Dodatkowo, bardzo proszę o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgadza się na składanie ofert częściowych.
 

Powyższe wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

ZIPWyjaśnienia na pytaniaWykonawców z dnia 14.09.2022 r.zip (2,79MB)