Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 55/8/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 55/8/2022
Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Tomasz Malinowski, Pan Janusz Poński.

Radna spóźniona- Pani Renata Kraska.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI).

Obecni: radny Wojciech Czerwiec, radna Kazimiera Bednarska.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042.
  5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznego Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego
    w Sandomierzu.
  6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sandomierz za I półrocze 2022 roku.
  7. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Skarbnik Sandomierza poinformowała o II. wersji ww. uchwały. Różnica między I. wersją a II. polegał na zmianie załącznika nr 3 „limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do uchwały nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok z późn. zm.  oraz opisu uzasadnienia do niniejszego projektu uchwały.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja nt.: dostarczenia ciepła do lokali będących w zasobach gminy, cen za centralne ogrzewanie, strat wywołanych przez nawałnicę z dnia 25 sierpnia br., wysokości wszystkich wydatków gminy w przyszłym roku.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano- 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnej Renaty Kraski.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042.

Do obrad komisji dołączyła radna Renata Kraska.

         Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o przedstawienie uzasadnienia do ww. dokumentu Panią Barbarę Grębowiec, która oznajmiła, że II. wersja WPF dot. zmiany zał. Nr 2 dotyczącego zadań inwestycyjnych „Ożywienie terenów poprzemysłowych- przebudowa placu targowego przy
ul. Przemysłowej (2018-2023) wraz z załącznikiem nr 3– objaśnieniami dokonanych zmian.

Radna Mariola Stępień wobec braku pytań oraz uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznego Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego
w Sandomierzu.

         Radna Mariola Stępień zwróciła się do Skarbnika Sandomierza o przybliżenie treści uzasadnienia projektu uchwały.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 8 „za” – jednogłośnie.

Ad.6

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sandomierz za I. półrocze 2022 roku.

         Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Barbarę Grębowiec o omówienie w skrócie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I. półrocze 2022 roku. Skarbnik oświadczyła, że budżet Gminy Sandomierz na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLV/436/2021. Mówczyni wymieniła dochody i wydatki (bieżące i majątkowe) oraz ich wykonanie. Poinformowała o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Radni poruszyli temat wpływów za postój na parkingach, krokach zmierzających do utworzenia płatnego parkingu na ul. Lwowskiej, zniszczeń wywołanych nawałnicą, zatkanych studzienek kanalizacyjnych w całym mieście. Pan Piotr Wójtowicz powiedział, że należy rozpocząć prace dotyczące nowej organizacji ruchu drogowego na terenie Starego Miasta. Skutki ostatniej ulewy zdewastowały Podwale Górne, ul. Zamkową, Żydowską.

Ad.7

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji poinformowała o pismach:

1.Gminy Sędziszów z apelem o pomoc finansową po spaleniu odbudowy basenu,

2.Odpowiedzi na wniosek komisji znak: SCK.430.14.2022 z dnia 21.07.2022 r. w sprawie podwyżki cen biletów wejściowych na Bramę Opatowską oraz Podziemną Trasę Turystyczną,

3. Interpelacją radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie remontu
i modernizacji kotłowni „Stoczni”.

4.Pana M.Z* w sprawie sprzedaży działki przy ul. Browarnej.

5. Pani E.W* z dnia 25.08.2022r. w sprawie urządzenia drogi wraz z infrastrukturą ulicy L* i B* w Sandomierzu.

Ponadto, Skarbnik Sandomierza zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do budżetu jeszcze jednej pozycji dot. otrzymanej dotacji przez gminę
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Ochrona Zabytków 2022 w wysokości 87.975,00 zł. Powyższa kwota zostanie ujęta po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Sandomierz. Pani Barbara Grębowiec oznajmiła, że wkład własny dla zadania pn. „Renowacja Bramy Opatowskiej wzniesionej w II połowie XIV wieku” wynosi 25.530,00 zł i został zabezpieczony Zarządzeniem Burmistrza Nr 169/2022/SK.

Radna Mariola Stępień poddała pod głosowanie ww. zmianę w budżecie.

Głosowano- 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki.

Członkowie komisji sformułowali następujące wnioski:

1.O konieczności podwyższenia przez Sandomierskie Centrum Kultury cen biletów na Podziemną Trasę Turystyczną i Bramę Opatowska z dniem
1 stycznia 2023 roku.

Głosowano- 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Radny Marek Chruściel nie wziął udziału w głosowaniu.

2.Do budżetu gminy na 2023 rok wniosek mieszkańców ul. L* i B.* w sprawie urządzenia drogi wraz z infrastrukturą.

Głosowano- 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

Radny Krzysztof Szatan oraz  Robert Kurosz nie wzięli udziału w głosowaniu.

3.O rozpoczęcie prac nad nową organizacją ruchu drogowego na terenie Starego Miasta, która obowiązywałaby od nowego sezonu turystycznego.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Radny Sylwester Łatka nie wziął udziału w głosowaniu.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu