Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 36/8/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 36/8/2022

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Andrzej Bolewski, Pani Renata Kraska, Pan Jerzy Żyła.

Zaproszeni:

Pan Marcin Marzec- Burmistrz Sandomierza

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Barbara Rajkowska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(czyt.: GN),

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (czyt.: UA).

Pani Daria Mirowska- Bryła- Przedstawiciel Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Obecni: radny Wojciech Czerwiec oraz Pani A.B.*- mieszkanka Sandomierza

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej (ul. Kazimierza Wielkiego).
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej (ul. Słoneczna).
 6. Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027;
 7. Omówienie punktu z planu pracy komisji pn.: „Monitorowanie prac
  z zakresu przeprowadzonych działań w sprawie uchwały krajobrazowej”.
 8. Sprawy bieżące, wnioski komisji.
 9. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Radny Tomasz Malinowski poprosił Panią Barbarę Rajkowską o omówienie przygotowanego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Naczelnik Wydziału GN oznajmiła, że Państwo B* złożyli
w dniu 18.07.2022r. (data wpływu do urzędu w dniu 20.07.br.) ponowny wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Mówczyni szczegółowo zreferowała uzasadnienie do projektu uchwały.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Radny Krzysztof Szatan oznajmił, że sprzedaż działki nr ewid. 1094/2 o pow. 0,0115 ha będącej własnością gminy może znacząco poprawić walory sąsiednich działek. Podkreślił, że należy pamiętać, że jest to zabytkowy teren Starego Miasta. Wyraził swój sprzeciw w sprawie sprzedaży powyższej działki. Przypomniał o aspiracjach wpisania Sandomierza na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mówca dodał, że broni idei oraz interesu miasta.

Przewodniczący komisji udzielił głosu obecnej na obradach Pani A.B*, która przedstawiła plany i pomysły związane z zagospodarowaniem gruntu oraz remontowanej zabytkowej kamienicy nieopodal Bramy Opatowskiej.  

Radny Andrzej Lebida przypomniał, że starówka została wpisała
w rejestr pomników historii.  Zasugerował poszerzenie schodów i wykonanie podjazdu dla wózków niepełnoprawnych od ul. Żydowskiej na ul. Podwale Górne.

Radni Jacek Dybus oraz Krzysztof Szatan uznali, że zasadną i istotną informacją byłoby posiadanie szacunkowej wyceny działki.

         Radny Sylwester Łatka pozytywnie przychylił się do adaptacji terenu działki na ul. Żydowskiej przez Państwa B*. Dodał, że miasto nie posiada wystarczających środków finansowych, aby  zagospodarować nieruchomość gruntową. Podał przykład schodów w Parku Piszczele, które uległy zniszczeniu i braku wygospodarowanych funduszy na ich naprawę.

Głos w dyskusji zabrał Pan Marcin Marzec- Burmistrz Sandomierza. Docenił wkład pracy i zaangażowanie Państwa B* podczas miejskich uroczystości i imprez. Zaapelował, aby „traktować się biznesowo i po partnersku”. Dodał, że prężna działalność wnioskodawców i dotychczasowe osiągnięcia wzbudzają zaufanie i zachwyt wśród mieszkańców, a miasto nie wykorzysta tego terenu lepiej niż uczynią to Państwo B*, ponieważ nie posiada wystarczających środków pieniężnych w budżecie gminy. 

         Przewodniczący komisji zakończył dyskusję w ww. punkcie porządku obrad i przystąpił do głosowania.

Głosowano-  2 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Komisja nie podjęła jednoznacznego stanowiska.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej (ul. Kazimierza Wielkiego).

Przewodniczący komisji ponownie poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Rajkowską w celu omówienia uzasadnienia przygotowanego projektu uchwały.

Radny Krzysztof Szatan zasugerował, aby gmina ponownie wystąpiła do właścicieli działek z informacją o możliwości wykupu gruntów w celu poprawienia warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.

Radny Tomasz Malinowski wobec braku uwag przystąpił do glosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej (ul. Słoneczna).

Przewodniczący komisji oznajmił, że analogiczne uzasadnienie dotyczy powyższego projektu uchwały. Zapytał członków o pytania i uwagi w kwestii zapisów dokumentu. Wobec ich braku przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

         Radny Tomasz Malinowski poprosił o omówienie ww. dokumentu Panią Darię Mirowską- Bryłę. Wobec braku pytań i uwag przewodniczący komisji przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.7

Omówienie punktu z planu pracy komisji pn.: „Monitorowanie prac
z zakresu przeprowadzonych działań w sprawie uchwały krajobrazowej”.

         W związku z omawianym punktem z planu pracy komisji na 2022 rok, radny Tomasz Malinowski poprosił o głos w ww. temacie Pana Piotra Paszkiewicza. Zapytał, na jakim etapie są prace dotyczące przygotowania uchwały krajobrazowej?

Naczelnik Wydziału UA szczegółowo wytłumaczył, że po otrzymaniu pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach należy przeprowadzić konsultacje społeczne w celu pokazania mieszkańcom zakresu i formy gotowego projektu uchwały.

Pan Janusz Stasiak dodał, że powyższa inicjatywa może wzbudzić duże zamieszanie wśród przedsiębiorców w kwestii ujednolicenia np. szyldów reklamowych i innych wytycznych.

Radni Krzysztof Szatan oraz Tomasz Malinowski zwrócili się z prośbą o przygotowanie projektu uchwały na koniec bieżącego roku. 

Ad.8

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Radny Andrzej Lebida sformułował wniosek:

1.Prośba o zdemontowanie murku przy alei Emmendingen
i założenie przepuszczalnej bariery ochronnej w celu uniknięcia spiętrzania wody podczas deszczy i zalewania prywatnej posesji.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Radny Jacek Dybus sformułował wniosek:

1.Prośba o montaż dwóch ławek wzdłuż winnicy sandomierskiej na
ul. Staromiejskiej.

2.Prośba o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział Kielce o rozważenie możliwości koszenia terenów poza godzinami szczytu.

3.Prośba o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych
w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu o wyjaśnienie przyczyn  rozmieszczenia słupów oświetleniowych umieszczonych
w chodniku na ul. Różanej.

4.Prośba o odpowiednie zabezpieczenie młodych, krzywo rosnących  drzew w mieście oraz posadzenie kwiatów na Podwalu Górnym.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ponadto, radny Jacek Dybus poruszył kwestię zagospodarowania terenu
w kierunku Rzeczycy Mokrej (okolice ul. Chwałeckiej, Sucharzowskiej, Bukowej, Platanowej, Lipowej). Mówca zaapelował o przejęcie przez gminę
ul. Mickiewicza od Starostwa Powiatowego i wycięcie żywopłotów od ul. 11-go Listopada aż do siedziby miejskiej biblioteki i zagospodarowanie pobocza dróg.

Radny Tomasz Malinowski zwrócił się do zastępcy burmistrza o wyjaśnienie nie przejęcia ul. Żeromskiego przez miasto od Starostwa Powiatowego. Przypomniał, że pierwotny plan zakładał, że po remoncie drogi zostaną tam rozmieszczone parkomaty.

Przewodniczący komisji oświadczył, że wszystkie pisma skierowane do komisji zostały przesłane drogą mailową do każdego z członków w celu wcześniejszego zapoznania się z treścią tj.:

1.Wnioskiem Państwa B* z dnia 20.07.2022r. w sprawie nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z odpowiedzią merytorycznego wydziału znak: GN.6840.9.2020.EDU,

2.Uzupełnieniem odpowiedzi znak: GN.0003.4.2022.BRA na wnioski połączonych komisji: Praworządności oraz Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. pisma znak: Or.0012.2.22.2022.SRU i Or.0012.6.10.2022.SRU,

3. Pismem Pana M.Z.* z dnia 22.07.2022 r. w sprawie sprzedania działki przy ul. B* wraz z odpowiedzią merytorycznego wydziału znak: GN.6840.8.2020.EDU z dnia 08.08.2022r.

Wobec braku uwag i pytań w kwestii pism radny Tomasz Malinowski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu