Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 43/7/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 43/7/2022
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2022 roku, sala 103, biura rady

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Marcin Świerkula

Radny nieobecny: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pan Marek Chruściel.

Zaproszeni:

Pan Andrzej Gajewski- Przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW).

Ad. 1
Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr XIX/182/2015
  z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
 4. Opiniowanie projektuuchwały zmieniająca uchwałę Nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.
 5. Sprawy różne. Wnioski komisji.
 6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr XIX/182/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.

Radny Robert Kurosz poprosił Pana Andrzeja Gajewskiego o omówienie uzasadnienia projektu uchwały. Przedstawiciel CUW-u dodał, że Kuratorium Oświaty w Kielcach znak: KO.II.545.6.2022.AO z dnia  14.07.2022 r. wydało pozytywną opinię w sprawie powyższej uchwały.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Radna Ewa Gracz zapytała czy warunki dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 1 na ul. Okrzei będą pogorszone kosztem wcielania podopiecznych z przedszkola Nr 1 z ul. Parkowej?

Pan Andrzej Gajewski oznajmił, że jedna z sal gimnastycznych w budynku przedszkola na ul. Okrzei została zaadoptowana na potrzeby dodatkowego pomieszczenia dla dzieci z przedszkola na ul. Parkowej.  

Do obrad komisji dołączył spóźniony radny Marcin Świerkula.

Radny Andrzej Lebida zaapelował o pozostawienie budynku przedszkola przy ul. Parkowej z dotychczasową funkcją przeznaczenia. Zwrócił uwagę na zasilenie grup przedszkolnych dziećmi spoza gminy. Wyraził swój sprzeciw
w kwestii ewentualnej sprzedaży budynku na ul. Parkowej.

Przedstawiciel CUW-u powiedział, że to dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 odpowiada i organizuje pracę dla całego przedszkola (na ul. Parkowej i ul. Okrzei). Z punktu widzenia gospodarza przedszkola i względów ekonomicznych należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci oraz szukać oszczędności. Kadra nauczycieli nie ulegnie zmianie, a miejsce placówki. 

Radny Marcin Świerkula zwrócił uwagę, że opinia kuratora odnosi się do legalności a nie potrzeb. W przedmiotowej uchwale i danych przekazanych z CUW-u brakuje informacji o ilości dzieci na przyszłe lata. Mówca dodał, że jego zdaniem przedszkole na ul. Parkowej powinno zostać zachowane. Przytoczył kwestię otwierających się prywatnych placówek. Radny oznajmił, że powinny znaleźć się środki pieniężne na remont budynku.

Z kolei, radny Marek Strugała wyraził swoje odmienne zdanie mówiąc, że straż pożarna oraz sanepid nie chcą wydawać pozytywnych przeglądów technicznych ze względu na stan obiektu niespełniający podstawowych parametrów. Zwrócił uwagę na malejące dane dot. ilości dzieci. Stwierdził, że powodem tego jest wyjazd młodych ludzi w wieku produktywnych do większych miast w poszukiwaniu lepszej pracy.

Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę na pozbawienie dzieci sali gimnastycznej w przedszkolu na ul. Okrzei na rzecz  miejsca dla dzieci
z przedszkola z ul. Parkowej. Zapytał, czy jest planowana rozbudowa przedszkola na ul. Okrzei o salę gimnastyczną dla dzieci?

Pan Andrzej Gajewski poprosił o skierowanie pisemnych pytań do burmistrza wobec których włodarz i CUW się ustosunkują. 

Radny Marek Strugała przypomniał, że analogiczna sytuacja z przeznaczeniem  sali gimnastycznej na rzecz sal dydaktycznych była w Przedszkolach Samorządowym Nr 7, 5, 6.

Radny Marcin Świerkula oznajmił, że brakuje mu danych dotyczących kosztów remontu przedszkola na ul. Parkowej, opinii Straży Pożarnej, sanepidu. 

Radny Jerzy Żyła uznał, że powyższa uchwała została za późno poddana do opiniowania przez komisję. Zgodził się z przedmówcami w kwestii sali gimnastycznej i braku wystarczających informacji odnośnie kosztów rozbudowy macierzystego przedszkola na ul. Okrzei, np. o zabraną salę gimnastyczną.

Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę na zapis §4 projektu uchwały,
z którego wynika, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dodał, że jeśli burmistrz podejmie decyzję o przeniesieniu dzieci do przedszkola na ul. Okrzei powyższy dokument może zostać ponownie poddany do zaopiniowania przez komisję np. w październiku.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do głosowania.

Głosowano- 3 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad.4

Opiniowanie projektu  uchwały zmieniająca uchwałę Nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia  4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.

Radny Robert Kurosz ponownie poprosił o przybliżenie zapisów projektu uchwały Pana Andrzeja Gajewskiego.

Radny Andrzej Majewski zapytał, czy pedagog specjalny będzie pełnił zajęcia 45 czy 60-minutowe?

Przedstawiciel CUW-u oznajmił, że na ww. pytanie odpowie Pani Tamara Socha- Dyrektor CUW,  podczas obrad sesji Rady Miasta Sandomierza.  

Przewodniczący komisji dodał, że pozytywną opinię udzieliła Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NZSS „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu oraz Związek Nauczycielska Polskiego Zarząd Oddziału w Sandomierzu.

Wobec braku pytań radny Robert Kurosz przystąpił do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

         Przewodniczący komisji odczytał odpowiedź  znak: Or.0012.11.8.2022.SRU na wniosek Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
w sprawie  nadania tytułu Honorowego Obywatela Sandomierza śp. Markowi Sochackiemu. Zdaniem mówcy jednozdaniowe uzasadnienie nie przyznania ww. tytułu jest niejasne.

Radny Jerzy Żyła będący jednocześnie członkiem Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu, wyjaśnił sposób procedowania wszystkich 9 wniosków oraz uzasadnienie decyzji.  Jednocześnie dodał, że Kapituła zawnioskowała do burmistrza o przyznanie śp. Markowi Sochackiemu tytułu Zasłużonego dla Miasta Sandomierza.

Radny Marcin Świerkula oznajmił, że regulamin nadawania tytułu powinien zawierać konkretne i precyzyjne zapisy określające wymogi spełnienia warunków kandydatów.

Członkowie komisji sformułowali treść pytań skierowanych do burmistrza z prośbą o przygotowanie odpowiedzi do dnia 30 sierpnia br. :

 1. Jakie byłyby przypuszczalne koszty remontu oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej?
 2. Jakie będzie ewentualne przeznaczenie budynku oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej?
 3. Czy planowana jest rozbudowa PrzedszkolaSamorządowego Nr 1 na ul. Okrzei?
 4. Jakie są przypuszczalne koszty remontu Przedszkola Samorządowego Nr 1 na ul. Okrzei?
 5. Jaki jest stan i poziom bezpieczeństwa budynku oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej? Czy są aktualne przeglądy ppoż. i sanepidu?
 6. Jaki jest koszt dostosowania budynku oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej do wymogówprzepisów ppoż. i sanitarnych?
 7. Jaka liczba dzieci od dnia 1 września br. będzie przebywać w oddziale Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej?
 8. Czy sala gimnastyczna w Przedszkolu Samorządowym Nr 1na ul. Okrzei została zlikwidowana?
 9. Czy oddział znajdujący się w zlikwidowanej sali gimnastycznej
  w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 ma dostęp do indywidualnej łazienki?
 10. Prośba o przygotowanie analizy liczby dzieci w sandomierskich przedszkolach do 2028 roku.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

         Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Robert Kurosz- Przewodniczący komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu