Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/523/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t..j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm ) oraz art. 17 ust. 1, art.18 ust.1 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1973 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sandomierskiego Rada Miasta Sandomierza uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 §4 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIV/523/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2.pdf (268,36KB)

DOCXUzasadnienie LIV/523/2022.docx (6,57KB)

PDFUchwała Nr LIV-523-2022 - głosowanie.pdf (931,03KB)