Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/520/2022 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 31-08-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/303/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w §4 ust. 1 po pkt7) dodaje się pkt8) w brzmieniu: "§4 ust. 1 pkt8) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy miejsc i placów na pojemniki na odpady komunalne lub wiaty śmietnikowe - 0,15zł".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIV/520/2022 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 31-08-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (250,29KB)

DOCXUzasadnienie LIV/520/2022.docx (5,56KB)

PDFUchwała Nr LIV-520-2022 - głosowanie.pdf (924,52KB)