Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 30/5/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 30/5/2022
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
w dniu 24 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS),

Pani Anna Orchowska- Pracownik OPS.

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Sandomierzu.

4.Sprawy różne, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Sandomierzu.

         Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Dorotę Tarnawską w celu omówienia przygotowanego projektu uchwały na najbliższą sesją Rady Miasta Sandomierza. Dyrektor OPS szczegółowo przedstawiła uzasadnienie ww. dokumentu.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o sposób i miejsce składania wniosków
o tzw. dodatek węglowy.

Pani Anna Orchowska oznajmiła, że mieszkańcy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.000zł w siedzibie OPS na
ul. Żydowskiej 6C.

Wobec braku uwag, radna Kazimiera Bednarska poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak pism.

Brak wniosków komisji.

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

 

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu