Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 162/2022/SK z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 162/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11.1 Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 2700  o kwotę

3 007,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 2700  o kwotę

60 272,00 zł

RAZEM:

63 279,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4210  o kwotę

3 007,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210  o kwotę

272,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300  o kwotę

60 000,00 zł

RAZEM:

63 279,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4300  o kwotę

 900,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4390  o kwotę

 900,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 

 

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

- w dziale 750 w Rozdz. 75095 o kwotę 3.007,00 zł w związku
z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na realizacje zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym kwota 1.838,25 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numer PESEL                           

- w dziale 754 w Rozdz. 75495 o kwotę 60.272,00 zł w związku ze złożonym przez Gminę zapotrzebowaniem na środki finansowe z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na finansowanie lub zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 272,00 zł z przeznaczeniem  na koszty obsługi;

2. Przesuwa się środki finansowe:

- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) :

-  z rozdziału 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) z paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) - zmniejszenie planu o kwotę 900,00 zł,

- do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) do paragrafu 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) - zwiększenie planu o kwotę 900,00 zł, w związku z tym, iż po przeprowadzeniu weryfikacji zadań Wnioskodawców w sprawie zakłócania stosunków wodnych na gruncie przy ulicy Salve Regina w Sandomierzu poszerzył się krąg stron we wszczętych postepowaniach, dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego dowodu w sprawie tj. drugiej wizji w terenie z udziałem biegłego hydrologa.

PDFZarzadzenie nr 162 2022 SK.pdf (348,57KB)