Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 1 150 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70007 § 0750 o kwotę 240 000,00 zł
RAZEM: 1 450 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6257 o kwotę 950 578,80 zł
RAZEM: 950 578,80 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę 300 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 6 500,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 3250 o kwotę 5 500,00 zł
RAZEM: 312 000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 110 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4390 o kwotę 25 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4260 o kwotę 400 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4300 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4390 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 1 130 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2360 o kwotę 5 500,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2360 o kwotę 6 500,00 zł
RAZEM: 1 762 000,00 zł

5. Zwiększa się przychody w budżecie :

§ 906 o kwotę 950 578,80 zł

 

 

 

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.450.946,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.000.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 751.300,00 zł, c) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.131.641,05 zł , d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.568.005,00 zł. ”;
6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 16 950 946,05 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (12,80KB)

PDFZalacznik1.pdf (266,28KB)

PDFZalacznik2.pdf (111,72KB)

PDFZalacznik3.pdf (202,81KB)

PDFZalacznik4.pdf (132,33KB)