Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.

Na  podstawie  art.  33  ust.  3,  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca   1990  roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 351) oraz zarządzenia nr 219/2017/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie  inwentaryzacji aktów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020  r.

1. W drodze  spisu  z natury

 • Środków   trwałych         w   tym   pozostałych     środków              trwałych              za wyjątkiem składników   podlegających   weryfikacji
 • Składniki majątkowe będące własnością   innych jednostek
 • Druki  ścisłego   zarachowania

2. W drodze  potwierdzenia  sald

 • Środki pieniężne na rachunkach bankowych, depozyty pieniężne zdeponowane na koncie sum depozytowych
 • Należności z tyt. cywilnoprawnych od dłużników prowadzących księgi rachunkowe

3. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także  aktualnym  stanem  rzeczywistym:

 • Grunty,
 • Środki trwałe  do których  dostęp jest  utrudniony (w tym : kanalizacja, place, ulice, oświetlenie, chodniki, parkingi)
 • Środki trwałe i pozostałe  środki  trwałe  na  terenie  miasta  Sandomierza. (Place zabaw, parkomaty, domki dla  kotów,  witacze,  tablice  reklamowe, wiaty przystankowe, kamery, ławki, donice, kwietniki, sprzęt GRP, telefony komórkowe)
 • Wartości  niematerialne i prawne
 • Środki  trwałe  w budowie (inwestycje)
 • Udziały gminy Sandomierz w spółkach miasta
 • Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych z tytułu publicznoprawnych (podatki, opłaty)
 • Pozostałe należności i zobowiązania
 • Należności sporne i wątpliwe
 • Pozostałe aktywna  i pasywa  niewymienionych  w pkt  l i 2 oraz wymienione w  pkt   1  i  2,  jeżeli   przeprowadzenie   ich  spisu  z  natury  lub  uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, a w szczególności stan funduszu jednostki, wynik finansowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (konta zespołu 8 ewidencji Urzędu) oraz wynik wykonania budżetu, wynik  na operacjach niekasowych  (konta zespołu 9 ewidencji budżetu)

§ 2

Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną   w następującym składzie:

 1. Aneta Przyłucka - Przewodniczący
 2. Angelika Kędzierska z-ca Przewodniczącego
 3. Adriana Wójcik -członek
 4. Leszek Komenda - członek

§ 3

Dokonuje podziału jednostki na pola spisowe i ustalam zespoły spisowe (w składzie 2 osób spośród wymienionych poniżej) do przeprowadzenia  inwentaryzacji  zgodnie  z poniższą tabelą:

 

Lp.

Pola spisowe

Zespoły spisowe

Sposób inwentaryzacji

1

Srodki trwałe i pozostałe środki trwałe na terenie miasta Sandomierza.( Place zabaw, parkomaty, domki dla kotów, witacze, tablice reklamowe, wiaty przystankowe,  kamery, ławki, donice, kwietniki, sprzęt GRP)

Jarosław Szczerowoda Agnieszka Sałapa
Tadeusz Dusak
Tomasz Chmiel Rafał Bodura Aleksandra  Zbyradowska Krzysztof Sobczyk
Paweł Śmieszek Andrzej Krasoń Oskar Żak

- w drodze spisu z natury

2.

Druki  ścisłego zarachowania

Małgorzata Bandura
Renata Surmańska

- w drodze spisu z natury i porównania z danymi w ewidencji druków ścisłego zarachowania

3

Srodki pieniężne  na rachunkach bankowych

Małgorzata Bandura
Renata Surmańska

- w drodze potwierdzenia  sald

4

Grunty i środki trwałe do których dostęp jest  znacznie utrudniony

Edyta Duma Dorota Łopacińska Izabela
Piętowska Edyta Sobieraj

- w drodze  weryfikacji  poprzez porównania   danych w księgach rachunkowych   z danymi wynikającymi  z dokumentów oraz gminnym   zasobem nieruchomości

 

 

5

Udziały gminy Sandomierz w innych jednostkach

Małgorzta Bandura
Elżbieta Rządkowska

w drodze weryfikacji poprzez porównania danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów

6

Srodki trwałe w budowie (inwestycje)

Małgorzata Bandura
Klaudia Cetnarska

- w drodze weryfikacji poprzez porównania danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów

7.

Składniki majątkowe będące własnością innych jednostek

Klaudia Cetnarska
Andrzej Krasoń

- w drodze spisu z natury,

8

Wartości  n.iem. ateria.lne i prawne, m1erue powierzone.

Oskar Żak
Łukasz Siwonia

- w drodze  weryfikacji poprzez porównania danych w księgach rachunkowych  z danymi wynikającymi  z dokumentów

9

Należności z tyt. cywilnoprawnych od dłużników  prowadzących księgi rachunkowe ( najem, dzierżawa)

Agnieszka Lubańska
Beata Sochacka

- w drodze uzyskania potwierdzenia sald,

10

Należności i zobowiązania publicznoprawne  (podatki i opłaty lokalne)

Karolina Duma Joanna Gach Anna Socha Beata Sochacka Zbigniew Czajka

- w drodze  weryfikacji poprzez porównania danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi  z dokumentów

11.

Należności sporne i wątpliwe, pozostałe należności

Zbigniew Czajka
Łukasz Siwonia

- w drodze  weryfikacji poprzez porównania danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi  z dokumentów

12.

Funduszu jednostki,  wynik finansowy,  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (konta zespołu 8 ewidencji Urzędu) oraz wynik wykonania budżetu, wynik na operacjach niekasowych  (konta zespołu 9 ewidencji budżetu)

Mateusz Niezgoda
Łukasz Siwonia

- w drodze weryfikacji poprzez porównania danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów

 

 

§ 4

Powołuje komisję do weryfikacji należności  i zobowiązań ( poz. 9,10,11,12) przeprowadzonej na dzień 31.12.2020 r. w składzie:

 1. Klaudia Cetnarska - Przewodnicząca
 2. Urszula Wicher
 3. Monika Hill

§ 5

Powołuję komisję ds. wyceny, i rozliczenia inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.12.2020 r. w składzie:

 1. Mateusz Niezgoda - Przewodniczący
 2. Urszula Wicher
 3. Sylwia Żołyniak
 4. Monika Hill
 5. Dorota Drozdowska - Achenbach

§ 6

Do dnia rozpoczęcia spisu z natury zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze do inwentaryzacji, do których należą:   sprawdzenie czy widnieją naklejki na inwentaryzowanych w formie spisu z natury składnikach, przeprowadzić likwidację składników majątku zniszczonych,   bezużytecznych    jednostce,   uzgodnić  księgi  pomocnicze   środków  trwałych  i pozostałych środków trwałych prowadzone przez wydziały merytoryczne z księgami analitycznymi prowadzonymi przez Wydział Finansowy. Za powyższe czynnosc1 odpowiedzialny jest  pracownik  wydziału Organizacyjnego któremu powierzono obowiązki z  zakresu gospodarowania majątkiem gminy Sandomierz.

§ 7

Zespoły spisowe ponoszą odpowiedzialność za właściwe, rzetelne, dokładne przeprowadzanie Inwentaryzacji zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji, który stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

§ 8

Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do złożenia sprawozdania końcowego  z przebiegu inwentaryzacji do dnia 20 marca 2021 r.

§ 9

Odpowiedzialnym za sprawne, terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji czyni się Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 10

Zobowiązuje       dyrektorów      jednostek       podległych       do       przekazania       informacji o przeprowadzonym   spisie    w  zakresie środków  Gminy  Miejskiej    Sandomierz  będących w tych jednostkach  w użyczeniu na podstawie   inwentaryzacji  na dzień 31.12.2020 r.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr I
do zarządzenia Nr 231/2020/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 30 listopada 2020

 

Harmonogram inwentaryzacji

 

Lp

.

 

Przedmiot inwentaryzacji

 

Metoda inwentaryzacji

Termin  przeprowadzenia inwentaryzacji

Czynności  inwentaryzacyjne wykonują

1

2

3

4

5

 

 

 

1

Srodki trwałe/pozostałe środki trwałe (place zabaw, parkomaty , domki  dla kotów, witacze, tablice reklamowe, wiaty przystankowe, kamery, ławki donice, kwietniki, sprzęt GRP, telefony komórkowe)

 

 

 

Spis z natury

 

 

 

Od 31.12 .2020 r. -do 15.01 2021 r.

 

 

 

Zespół spisowy

 

2

Składniki aktywów będące własnością innych jednostek

 

Spis z natury

Od 31.12.2020 r. - do 15.01 2021 r.

 

Zespół spisowy

 

3

 

Druki ścisłego zarachowania

 

Spis z natury

 

31.12.2020 r.

Zespół spisowy Wydział Finansowy

 

4

Wartości niematerialne i prawne

Weryfikacja

od 31.12.2020 r. - do 31.12.2021 r.

Zespół spisowy Wydział Organizacyjny

 

5

Należności pozostałe

Weryfikacja

od 31.12.2020 r. -do 28.02.2021 r.

Wydział Finansowy

 

6

Należności z tytułów publicznoprawnych

Weryfikacja

od 31.12.2020 r. -do 28.02.2021 r.

Wydział Finansowy

 

 

 

7

Grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony( kanalizacja, place, ulice, oświetlenie, chodniki, parkingi)

 

 

Weryfikacja

 

 

od 31.12.2020 r. -do 28.02.2021 r.

Zespół spisowy

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  przy współpracy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

 

8

 

Środki trwałe w budowie

 

Weryfikacja

 

od 31.12.2020 r. -do 28.02.2021 r.

Komisja Inwentaryzacyjna,  Wydział Techniczno-Inwestycyj ny przy współpracy Wydziału Finansowego

 

 

 

9

 

Należności sporne i wątpliwe

 

Weryfikacja

 

od 31.12.2020 r. -do 28.02.202 l r.

Zespół spisowy  przy współpracy Zespołu Radców Prawnych

 

10

Srodki pieniężne na rachunkach bankowych depozyty pieniężne zdeponowane na koncie sum depozytowych

 

Potwierdzenie sald

 

od 31.12.2020 r. -do 15.0l.202 l r.

 

Zespół spisowy Wydział Finansowy

 

11

Należności z tyt. cywilnoprawnych od  dłużników prowadzących   księgi rachunkowe

 

Potwierdzenie  salda

 

od 31.12.2020 r. -do 15.01.2021 r

 

Zespół spisowy Wydział Finansowy

12

Udziały gminy Sandomierz w innych jednostkach

 

Weryfikacja

od 31.12.2019 r. - do 28.02.2020 r.

Zespół spisowy Wydział Finansowy

 

PDFZarzadzenie nr 231 2020 SK.pdf (1,24MB)