Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Sandomierz, 2022-08-02

NK.6220.8.2021.DMI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza

podaje do publicznej widomości informację, że w dniu 29.07.2022 r., po rozpatrzeniu wniosku Firmy Golden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, Biuro w Sandomierzu ul. Por. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NK.6220.8.2021.DMI, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w celu uzyskania gotowych produktów, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1704 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgormadzoną  sprawie, w tym opiniami organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora w Sandomierzu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 (tel. 15 81 42 06) (sekretariat@um.sandomierz.pl).

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 04.08.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.um.sandomierz.pl

 Data podania do publicznej wiadomości : 04.08.2022 r. 

Załączniki:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;|
Charakterystyka przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:
1.Golden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 30 lok.63, Biuro w Sandomierzu ul. Por. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz;

2.Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji,  na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

3.aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

PDFObwieszczenie-NK.6220.8.2021.DMI.1.pdf