Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Sandomierz, 2022-08-02

NK.6220.8.2021.DMI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza

zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Firmy Golden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, Biuro w Sandomierzu ul. Por. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz, że w dniu 29.07.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak NK.6220.8.2021.DMI stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w celu uzyskania gotowych produktów, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1704 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny.

Decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn zm.) tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Z treścią ww. decyzji a także z dokumentacja zgromadzoną w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( tel. 15 81 4206 ) lub pocztą elektroniczną sekretariat@um.sandomierz.pl. Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 Uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawcza organu administracji publicznej (www.bip.um.sandomierz.pl w odnośniku ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej))

Z up. Burmistrza
Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1.Golden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 30 lok.63, Biuro w Sandomierzu ul. Por. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz;

2.Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji,  na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

3.aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

PDFObwieszczenie-NK.6220.8.2021.DMI.pdf (851,50KB)