Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 lipca 2022 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Sandomierz, 2022-07-29

NK.6220.8.2021.DMI

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. - zwanej dalej k.p.a.)  w związku z art.71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt.4, art.84 i art.85 ust.1 oraz ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm. zwanej dalej ustawy o.o.ś. ) §3 ust.1 pkt.82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 07.12.2021 r. uzupełnionego w dniu 04.01.2022 r. oraz w dniu 04.02.2022 r. przez Firmę Golden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,  Biuro w Sandomierzu ul. Por. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w celu uzyskania gotowych produktów, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1704 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie

orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

II.  Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy o.o.ś .

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 07.12.2021 r. uzupełnionym w dniu  04.01.2022 r. oraz w dniu 04.02.2022 r. Firma Golden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 30 lok.63,  Biuro w Sandomierzu  ul. Por. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz zwróciła się o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w celu uzyskania gotowych produktów, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1704 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust.1 pkt. 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.), dowód należnej opłaty skarbowej.

Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest art. 71 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy o.o.ś., w myśl którego uzyskanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zostało wyodrębnione w §3 ust.1 pkt.82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zgodnie, z którym zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Stosownie do treści art. 75 ust.1 pkt. 4 przywołanej ustawy organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Miasta Sandomierza.

Przy ustalaniu stron postępowania organ wziął pod uwagę rzeczywisty zasięg oddziaływania planowanej inwestycji na działki znajdujące się w sąsiedztwie tzn. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 art. 49 art. 61§ 1 i 4 k.p.a. w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust.3 ustawy o.o.ś. Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie art. 64 ust.1 pkt.1 ustawy o.o.ś., organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie art. 64 ust.1 pkt.2 ustawy o.o.ś., organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie art. 64 ust.1 pkt.4 ustawy o.o.ś., organ prowadzący postępowanie wystąpił do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarząd  Zlewni w Sandomierzu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wypełniając dyspozycję ustawową organy te wydały:

Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska  w Kielcach – postanowienie z dnia 12.05.2022r. (data wpływu: 12.05.2021r.) sygn. WOO- II.4220.85.2022.GO.3., w którym wyraził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu – opinię sanitarną  z dnia  09.05.2022 r. ( data wpływu : 11.05.2022 r. ) sygn. NZ.9022.4.6.2022, w której wyraził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – opinię z dnia 21.06.2022 r.  (data wpływu: 24.06.2022 r.) sygn.KR.ZZŚ.4.4360.67.2021.DO, w której wyraził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadomieniem z dnia 01.07.2022 r. znak NK.6220.8.2021.DMI powiadomił strony postępowania o opiniach organów opiniujących i jednocześnie podał zawiadomienie do publicznej wiadomości  oraz zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie informacji zawartych w zgromadzonej dokumentacji ustalono, co następuje:

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań  charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polega na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w celu uzyskania gotowych produktów, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1704 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny.

Dla terenu przedmiotowej inwestycji brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..

Planowana działalność prowadzona będzie w wynajętych przez Inwestora pomieszczeniach o łącznej powierzchni 300 m2 zlokalizowanych wewnątrz istniejącej na przedmiotowym terenie hali. Teren inwestycji jest ogrodzony i oświetlony. Obecnie w tym obiekcie prowadzona jest działalność handlowa w branży budowlanej. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się modernizację istniejącego budynku oraz montaż instalacji do przetwarzania odpadów oraz wykonanie przyłączeń do sieci zasilania w energię elektryczną.

Teren wyposażony jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Planowany proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie na linii technologicznej składającej się z następujących urządzeń: podajnik załadowczy, separator magnetyczny, rozdrabniacz wstępny, system transportu pneumatycznego, granulator, przenośnik śrubowy, separator elektrostatyczny, filtr workowy, agregat wody chłodzącej granulator w obiegu zamkniętym, sterownia.

W przedmiotowej instalacji przetwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne  o kodach (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów):

- 07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych,

- 12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

- 12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

- 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

- 16 01 19 – tworzywa sztuczne,

- 17 04 02 – aluminium,

- 19 12 03 – metale nieżelazne,

- 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma,

- 20 01 39 – tworzywa sztuczne

Odpady przeznaczone do przetwarzania dostarczane będą do instalacji samochodami ciężarowymi lub mniejszymi autami dostawczymi w big-bagach oraz magazynowane będą w pojemnikach lub luzem wewnątrz hali.        

Po zważeniu odpady przewożone będą wózkiem widłowym na wyznaczone w hali miejsce magazynowania.

Odpady będą podawane ręcznie na podajnik załadowczy, którym dostarczane będą do rozdrabniacza wstępnego. Przy pomocy separatora magnetycznego z odpadów zostaną usunięte zanieczyszczające je elementy ferromagnetyczne ( np. stalowe).

Rozdrabniacz wstępny rozdzierał będzie odpady na płatki, które segregowane będą na sitach selekcyjnych. Rozdrobnione odpady tzw. przemiał może być w zależności od zapotrzebowania rynkowego przekazywany uprawnionym odbiorcom  - dotyczy to jedynie odpadów monomateriałowych.

W przypadku odpadów wielomateriałowych i płyt kompozytowych rozdrobnione płatki, przy pomocy pneumatycznego systemu transportowego, będą przesyłane do granulatora, gdzie nastąpi dalsze ich rozdrobnienie do granulacji od 0,4 do 0,8 mm oraz ich rozdzielanie. Granulat stanowić będzie mieszaninę materiałów wchodzących w skład przerabianego odpadu wielomateriałowego. W tym stanie przenośnik śrubowy transportować będzie materiał do separatora  elektrostatycznego, w którym nastąpi ostateczne rozdzielenie tych materiałów na tworzywo i metal, przy zachowaniu czystości separacji każdego z nich na poziomie minimum 98%.

W planowanej linii technologicznej, w każdej ww. operacji, zastosowany zostanie system odciągów zakończony filtrem tkaninowym o skuteczności odpylania minimum 99%. Odessany i oddzielony od czystego powietrza pył z worków odpylających będzie zbierany do worków typu big-bag. Oczyszczone powietrze zostanie  zawrócone na halę - bez podłączenia do emitora zewnętrznego.

Odpady powstałe po przerobie materiału wsadowego będą odbierane bezpośrednio spod rozdrabniacza wstępnego lub separatora elektrostatycznego z wykorzystaniem pojemników transportowych lub big-bagów i po zważeniu zostaną przewiezione, przy użyciu środków transportu wewnętrznego, na wyznaczone i oznaczone miejsce magazynowania wewnątrz hali.

Planowana linia technologiczna wyposażona będzie w jednostkę sterującą zapewniającą prawidłową pracę wszystkich elementów składowych linii, co pozwoli kontrolować przebieg procesu.

Przetworzone odpady będą selektywnie magazynowane wewnątrz hali, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom.

Przewidywana ilość przetwarzanych odpadów wyniesie ok. 400 kg/h, 9,2 Mg/dobę, 2300 Mg/rok. Działalność prowadzona będzie tylko w porze dziennej.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej od strony północnej i zachodniej znajdują się tereny usługowe i przemysłowe, od strony wschodniej  – droga, a za nią tereny przemysłowe, od strony południowej – droga i tereny zabudowy usługowej.

Zgodnie z mapą ewidencyjną najbliższe tereny chronione akustycznie stanowiące zabudowę mieszkaniową zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej po jej południowej stronie, natomiast według rzeczywistego zagospodarowania są to tereny usługowe. Jak wynika z treści karty informacyjnej, według rzeczywistego zagospodarowania, najbliższe tereny chronione akustycznie stanowiące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowane są w kierunku północnym  w odległości ok. 50 m od terenu inwestycji.

powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi zamierzeniami tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji.

różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Eksploatacja inwestycji wiąże się z wykorzystaniem energii elektrycznej i wody na cele socjalno-bytowe, która pobierana będzie istniejącym przyłączem z wodociągu miejskiego. Ponadto przewiduje się wykorzystanie ok. 1 m3 wody na cele chłodnicze – do uzupełniania obiegu chłodniczego, będzie to woda zdemineralizowana, kupowana ze źródła zewnętrznego i magazynowana  w zbiorniku przy instalacji chłodniczej.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z usuwaniem drzew i krzewów, realizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie, w istniejącym obiekcie budowlanym.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym z ich utratą, fragmentacją lub izolacją siedlisk oraz  zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemów – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:

Etap realizacji zamierzenia wiązać się będzie z okresowymi uciążliwościami   związanymi z transportem i montażem, w istniejącym budynku linii do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, a także modernizacją budynku w celu przystosowania do potrzeb planowanego przedsięwzięcia, tj. emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza (spaliny) powstawaniem odpadów. Uciążliwości te ustaną wraz z zakończeniem etapu realizacji.

Wszystkie odpady na etapie realizacji, eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji będą prawidłowo zabezpieczone oraz zagospodarowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. selektywnie magazynowane tymczasowo na terenie Inwestora w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska, z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnionych odbiorców.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza.

Źródłami emisji hałasu z planowanej inwestycji będą: proces przetwarzania odpadów - urządzenia linii technologicznej, tj. rozdrabniacz, granulator, którego poziom mocy akustycznej wynosić będzie maksymalnie 82 dB każdy, system transportu, rozładunek i załadunek odpadów, ruch pojazdów po terenie inwestycji.

Urządzenia do przetwarzania odpadów zlokalizowane zostaną wewnątrz hali, w związku z czym emitowany przez nie hałas będzie częściowo absorbowany przez przegrody budowlane, tj. ściany i dach, których izolacyjność określono w treści karty informacyjnej na poziomie 33 dB. Przewiduje się, że na teren inwestycji w ciągu doby  będzie wjeżdżało i wyjeżdżało ok. 2 pojazdów ciężarowych oraz kilka innych samochodów w ciągu dnia. Odpady do przetwarzania, jak i po przetworzeniu, magazynowane będą wewnątrz hali.  

Działalność prowadzona będzie tylko w porze dziennej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - wyrażony wskaźnikiem hałasu (LAeqD), dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi w porze dziennej 50 dB.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizy obliczeniowe będące w posiadaniu   organu prowadzącego postępowanie, dotyczące inwestycji o takim samym charakterze, nie przewiduje się przekroczenia na terenach chronionych akustycznie wartości dopuszczalnych poziomu hałasu określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska w porze dziennej. W porze nocnej działalność nie będzie prowadzona.

Planowana instalacja do przetwarzania odpadów nie będzie źródłem emisji zorganizowanej.

W planowanej linii technologicznej zastosowany zostanie system odciągów zakończony filtrem tkaninowym o skuteczności odpylania minimum 99%.

Odessany i oddzielony od czystego powietrza pył z worków odpylających będzie zbierany do worków typu big-bag. Oczyszczone powietrze zostanie  zawrócone na halę - bez podłączenia do emitora zewnętrznego. Hala ogrzewana będzie elektrycznie.

Źródłami zanieczyszczeń powietrza na etapie eksploatacji będzie również spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, tj. będzie wjeżdżało i wyjeżdżało ok. 2 pojazdów ciężarowych oraz kilka innych samochodów w ciągu dnia.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz jak oceniono w KIP nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie powodowało przekroczenia  dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Woda wykorzystywana na cele bytowe i porządkowe pobierana będzie z wodociągu miejskiego na warunkach zarządcy. Woda na cele technologiczne wykorzystywana będzie do uzupełniania obiegu chłodniczego w agregacie wody chłodzącej granulator (zamknięty obieg wody). Będzie to woda zdemineralizowana, kupowana oraz  gromadzona w zbiorniku zlokalizowanym przy instalacji chłodniczej. Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych  z procesu technologicznego.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci.

Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą w pojemnikach lub luzem w wyznaczonych miejscach, wewnątrz hali. Odpady powstałe po przerobie materiału wsadowego będą odbierane bezpośrednio spod rozdrabniacza wstępnego lub separatora elektrostatycznego z wykorzystaniem pojemników transportowych lub big-bagów i po zważeniu zostaną przewiezione przy użyciu środków transportu wewnętrznego na wyznaczone i oznaczone miejsce magazynowania wewnątrz hali.

Biorąc pod uwagę powyższe rozwiązania nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo – wodne.

Analizując wpływ na krajobraz stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić nowego elementu w krajobrazie, powstanie w obrębie terenu przekształconego antropogenicznie w istniejącej hali.

ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych – wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Teren inwestycji należy wyposażyć w urządzenia i materiały służące na potrzeby gaśnicze  zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy oraz technologię wykonania nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiskoi implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk  (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/) oraz obszarami zagrożenia powodziowego (Hydroportal (isok.gov.pl),

wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w związku z ruchem pojazdów związanych z obsługą przedsięwzięcia,

z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnego wpływu na klimat.

Jednakże  stan faktyczny przestawia się następująco, iż teren gdzie będzie realizowana inwestycja położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

2. Usytuowania przedsięwzięcia  - ze  zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska – w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające :

planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

-   obszarach wybrzeży,

- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz.104),

- obszarach leśnych,

- obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, przylegających do jezior,

- obszarach objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód,

- obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych - najbliższy Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 425 Dębica - Stalowa Wola – Rzeszów zlokalizowany jest w odległości ok. 1,1 km od granicy działki inwestycyjnej w kierunku wschodnim;

-obszarach ochrony uzdrowiskowej - najbliższy obszar tego typu w województwie świętokrzyskim, uzdrowisko Busko-Zdrój, znajduje się w odległości ok. 75 km od terenu przedsięwzięcia;

- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego  – w odległości ok. 2,6 km w kierunku północno – wschodnim znajduje się rezerwat Góry Pieprzowe.

Biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji, nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na ww. obszarowe formy ochrony przyrody;

- obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 - najbliższy obszary to Tarnobrzeska Dolina Wisły - specjalny obszar ochrony siedlisk w odległości ok. 870 m od granicy działki inwestycyjnej w kierunku północno - zachodnim. Biorąc pod uwagę, że obszary te znajdują się poza zasięgiem istotnego oddziaływania przedsięwzięcia, nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 oraz ich integralność  i powiązania z innymi obszarami,

- obszarze głównego korytarza ekologicznego – w odległości ok. 6,4 km na południowy wschód przebiega granica Głównego Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego o nazwie Góry Świętokrzyskie i Dolina Wisły.

planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane:

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowane są w obszarze:

jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW2200135, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny tej części wód oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200019219699, nazwanym Trześniówka od Karolówki do ujścia zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Posiada status sztucznie zmienionej część wód, której stan oceniono jako zły.  Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i  dobrego stanu chemicznego wód.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania opisane w niniejszej decyzji, planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych  w pkt 1 i 2 oraz w art.62 ust.1 pkt.1 wynikające z :

Planowane przedsięwzięcie do realizacji zlokalizowane jest w centralnej części kraju, a więc nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko oraz nie należy do przedsięwzięć, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w myśl zapisów Prawa ochrony środowiska.

Na podstawie analizy całokształtu zgromadzonego materiału w sprawie, w tym danych wynikających z treści Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskanych opinii organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, w oparciu o uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o.o.ś., Burmistrz Miasta Sandomierza stwierdził, że dla przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

2.Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

3. W trakcie  biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał przedmiotową decyzję.

4. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy o.o.ś.

Otrzymują:

1.Golden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 30 lok.63, Biuro w Sandomierzu ul. Por. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz;

2.Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji,  na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

3.aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

Z up. Burmistrza
Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza

Otrzymują zgodnie z art. 74 ust. 4 u.o.o.ś.

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, ul. Frankowskiego 8 , 27-600 Sandomierz;

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz.

 

Adnotacja:
Zgodnie z art. 72 ust. 3 u.o.o.ś., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa  w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

W okresie ważności decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 3, 4 i 4b u.o.o.ś., dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 86 u.o.o.ś. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś.; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś.

PDFDecyzja Nr NK.6220.8.2021.DMI.pdf