Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 lipca 2022 r.

Sandomierz, 2022-07-26
NK.6220.3.2022.DMI

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działkach nr 1500/2, 1501/2, 1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1514/2, 2196 w miejscowości Sandomierz.

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 r. z późn.zm. zwanej dalej k.p.a. ) oraz art. 74 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm. zwanej dalej ooś ), informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu pismem z dnia 21.07.2022 r. znak: NZ.9022.4.18.2022 zawiadomił, że stanowisko w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji zostanie wyrażone po uzupełnieniu złożonej dokumentacji przez Wnioskodawcę i Gminę Sandomierz.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Burmistrza
mgr Aneta Przyłucka
Sekretarz Miasta

 

Otrzymują :

1. Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.
2. aa.

Do wiadomości :
Pilkington Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor NK nr telefonu 15 81 54 206.

PDFZawiadomienie NK.6220.3.2022.DMI.pdf (577,87KB)