Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 41/7/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

PROTOKÓŁ nr 41/7/2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 11 lipca 2022 r.

 

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

 

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Osoby zaproszone:

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

 

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie likwidacji znajdującego się przy ul. Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu.

4. Sprawy różne, wnioski Komisji.

5. Zamknięcie obrad.

     Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie likwidacji znajdującego się przy ul. Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu.

     Przewodnicząca odczytała na wstępie treść skargi skierowanej przez rodziców dzieci uczęszczających do znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu do Andrzeja Bętkowskiego - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (dalej: skarga). W dalszej kolejności odczytane zostały:

  1. Skierowana do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza odpowiedź Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu - Tamary Sochy - na skargę i podnoszone w niej zarzuty;
  2. Skierowana do Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu odpowiedź na skargę Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu, Doroty Strugały;
  3. Kopia pisma w przedmiotowej sprawie skierowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach do Pani A. W.* -  przedstawicielki w/w rodziców, przekazana radnym na sesji Rady Miasta Sandomierza przez skarżącą;
  4. Kopia pisma skierowana do skarżącej w przedmiotowej sprawie przez Wojewodę Świętokrzyskiego, przekazana radnym na sesji Rady Miasta Sandomierza przez skarżącą.

     O zabranie głosu Pani Renata Kraska poprosiła Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. Pan Wojciech Czerwiec podkreślił, że gdyby rada miasta chciała zlikwidować oddział przedszkolny przy ulicy Parkowej istniałaby konieczność podjęcia uchwały o likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 1, gdyż budynek, w którym znajduje się oddział, jest jego częścią. Nadmienił przy tym o kwestii braku właściwego przekazu informacji z urzędu, co jest szczególnie ważne z uwagi na często znaczące różnice co do kształtu informacji przekazywanych/pochodzących z różnych źródeł. Wskazał przy tym na podnoszoną m. in. w skardze, kwestię ilości wolnych miejsc w przedszkolach: skarżący zarzucają Burmistrzowi likwidację oddziału przedszkolnego w sytuacji przepełnienia w sandomierskich przedszkolach, natomiast z informacji Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wynika wprost, iż sytuacja ta jest zgoła odmienna. Pan Wojciech Czerwiec zwrócił również uwagę na podnoszoną kwestię demograficzną i właściwy sposób jej rozumienia. Podkreślił, iż nie należy utożsamiać informacji dotyczącej urodzin dzieci w Sandomierzu z ilością dzieci zameldowanych na terenie naszej gminy. Często bowiem zdarzają się przypadki, iż dzieci rodzą się w placówkach szpitalnych znajdujących się w miastach, w których rodzice ani nie mają miejsca zamieszkania, ani meldunku, ani nawet nie przebywają na stałe. Przewodniczący odnosząc się w dalszej części do zarzutów podnoszonych w skardze wskazał, iż plany dotyczące reorganizacji/rozbudowy sandomierskich placówek przedszkolnych są planami perspektywicznymi, obejmującymi kilka lat naprzód i od kilku lat ta reorganizacja jest informacją znaną. Jest ona spowodowana względami finansowymi. Pan Czerwiec wskazał w tym kontekście na stan techniczny budynku przedszkolnego przy ulicy Parkowej: brak miejsc parkingowych, niewielkie gabaryty budynku, a nawet wątpliwe pod względem bezpieczeństwa dzieci usytuowanie oddziału przedszkolnego. Przewodniczący Rady Miasta potwierdził przy tym, iż spotkanie z rodzicami, o którym mowa w skardze faktycznie się odbyło. Została na nim wyjaśniona sytuacja i powody, dla których zmiany lokalizacyjne budynku przedszkolnego są planowane i większość z rodziców informację tę przyjęła do wiadomości. Przewodniczący podkreślił przy tym, że retoryka przyjęta w skardze i użyte przez skarżącą porównania (do działań rosyjskich żołnierzy w Ukrainie) podważają zaufanie zarówno do burmistrza, jak i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, które to osoby są osobami publicznymi - osobami zaufania publicznego, a co za tym idzie jego zdaniem osoby te powinny podjąć zdecydowane kroki prawne. W dalszej części głos zabrał Pan Janusz Poński, który wskazał na wynikający ze skargi podtekst co do tego, że budynek przy ulicy Parkowej ma być wykorzystany na inne cele. Zapytał Sekretarz Miasta, czy wiadomo coś na temat planów co do wykorzystania lokalowego tegoż budynku, a także o to, jakie są faktyczne argumenty przemawiające za zmianą lokalizacyjną oddziału przedszkolnego. Pan Poński wskazał na zawartą w skardze informację o przeznaczeniu kwoty 470-480 tys. zł na prace remontowe w głównej siedzibie przedszkola. Pani Renata Kraska uzupełniając pytania radnego zapytała Sekretarz, czy wskazane prace remontowe były potrzebne, żeby móc przenieść dzieci uczęszczające dotychczas do oddziału przedszkolnego, czy też budynek główny przedszkola wymaga prac remontowych. Pan Janusz Poński odniósł się również do kwestii demograficznej pytając o liczbę dzieci urodzonych w Sandomierzu. Pani Sekretarz odnosząc się do tej ostatniej kwestii wskazała, że Centrum Usług Wspólnych dokonując analizy liczby dzieci, które wchodzą w wiek przedszkolny, posługuje się danymi uzyskanymi z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, który ma w swej właściwości sprawy meldunkowe, nie zaś na podstawie liczby urodzeń, którą to liczbą dysponuje Urząd Stanu Cywilnego. Należy przy tym przyjąć, że dane pozyskiwane przez Centrum Usług Wspólnych z ewidencji ludności jest wiarygodna. Pani Sekretarz zwróciła przy tym uwagę, że to, że dziecko jest zameldowane na terenie naszej gminy nie oznacza, że uczęszcza do sandomierskiej placówki przedszkolnej. Wskazała również na przypadki dzieci, które nie są mieszkańcami naszej gminy, ale uczęszczają do naszych przedszkoli. Pani Aneta Przyłucka odpowiadając na pytanie co do argumentów przemawiających za przeniesieniem oddziału z ulicy Parkowej wskazała na wynik naboru (mniejszy niż zakładano) oraz zły stan techniczny budynku (problemy z izolacją pionową budynku – wilgoć i zagrzybienie). Dodała, iż z uwagi na obecną sytuację finansową i rosnące koszty utrzymania budynków gminnych, koniecznym jest dostosowywanie się do realiów i możliwości. Co do kwestii remontu Sekretarz Miasta wskazała, że za potrzebą jego przeprowadzenia w budynku głównym przedszkola przemawiały m. in. otrzymane wytyczne ppoż. Pani Renata Kraska zapytała, czy istniała możliwość przeprowadzenia remontu w budynku przy ulicy Parkowej. Pani Aneta Przyłucka odpowiedziała, żez uwagi na niższy od planowanego nabór dzieci, gdy wiadomo już na chwilę obecną, że dzieci te zmieszczą się w głównej siedzibie przedszkola, remont oddziału przedszkolnego jest nieuzasadniony. Tym bardziej, że gmina nie posiada wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowych w dwóch budynkach przedszkola. Pan Janusz Poński ponownie zapytał o plany dotyczące budynku przedszkola przy ulicy Parkowej. Pani Sekretarz poinformowała, że wg. jej wiedzy nie ma żadnych planów co do wykorzystania lokalowego budynku. Dodała, że swego czasu były rozmowy na temat przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy (dalej: ŚDS)  z ulicy Katedralnej 5 w ten rejon Sandomierza, ale warunkiem tego była rozmowa dyrektora ŚDS z wojewodą, który finansuje działalność tego podmiotu i to po stronie wojewody byłoby zabezpieczenie środków finansowych na remont budynku dla ŚDS. Rozmowy takie były również prowadzone w związku z wnioskiem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, by w budynku po przeniesieniu ŚDS przy ulicy Katedralnej utworzyć pomieszczenia muzealne związane z osobą Jarosława Iwaszkiewicza (ŚDS mieści się w tzw. Iwaszkiewiczówce). Pani Sekretarz poinformowała że nic jej nie wiadomo, aby na ten moment były prowadzone jakieś rozmowy z wojewodą w tej kwestii. Pani Przyłucka dodała, że był też pomysł przeznaczenia budynku przedszkolnego przy ulicy Parkowej na siedzibę domu dziennego pobytu dla seniorów. Pomysł ten był pokłosiem pisma skierowanego przez radnych w tej kwestii do burmistrza. Pan Janusz Poński zawnioskował, by wystąpić do burmistrza z wnioskiem o informację, czy są plany co do wykorzystania lokalowego tego budynku, a także o przekazanie danych demograficznych:  wskazanie liczby dzieci urodzonych w latach 2017-2021 z podziałem na poszczególne lata, wskazanie liczby dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych w latach 2017-2021 na terenie gminy Sandomierz z podziałem na poszczególne lata. Głosowanie w sprawie wniosku: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Dodał, że argument za przeniesieniem oddziału przedszkolnego w związku z planami wykorzystania tego budynku na dom dziennego pobytu dla seniorów jest argumentem słusznym. Pani Sekretarz dodała, iż na taki cel można aplikować o środki zewnętrzne. Przyznała, że po okresie kilku lat utrzymanie takiej placówki przechodzi na gminę, ale wówczas można rozważyć przekazanie tego na rzecz jakiegoś stowarzyszenia. Głos zabrała Przewodnicząca Komisji, która podsumowując ustosunkowała się w oparciu o wyjaśnienia Pani Sekretarz do podnoszonych zarzutów:

  1. Nie jest prawda, że burmistrz przeznaczył kwotę 480 tys. zł celem przeniesienia dzieci z oddziału przy ulicy Parkowej do głównej siedziby budynku przedszkola. Kwota ta dotyczy bowiem remontu przedszkola, który był podyktowany zarówno koniecznością dostosowania budynku dla nowego oddziału przedszkolnego, ale przede wszystkim był podyktowany koniecznością dostosowania budynku do wskazań ppoż.
  2.  Co do zarzutu rodziców, że nie byli powiadomieni o planach likwidacji przedszkola przy ulicy Parkowej. Pani Kraska zapytała Sekretarz, czy istnieje takowa konieczność. Pani Sekretarz odpowiedziała, że nie ma takiej konieczności, gdyż nie mamy tutaj do czynienia z likwidacją przedszkola, tylko zmianą siedziby oddziału i przeniesieniem go do głównej siedziby. Dodała ponadto, że niemożliwym było poinformowanie rodziców o takich planach   w sytuacji, gdy pytali o to na etapie prowadzonej jeszcze rekrutacji. Głos zabrała w tym miejscu Pani Kazimiera Bednarska, która dodała, że w przypadku przeniesienia oddziału przedszkola zmieni się jedynie jego lokalizacja, natomiast takie kwestie jak kadra pedagogiczna, dyrektor przedszkola, wyżywienie, nie ulegną zmianie.

Pan Janusz Poński powtórzył, że kluczowym zagadnieniem są dane demograficzne i to, czy po zlikwidowaniu oddziału przedszkolnego nie okaże się, że za kilka lat będzie brakowało miejsc w sandomierskich przedszkolach. Pani Sekretarz powtórzyła, że są to analizy bazujące na danych meldunkowych, które są danymi wiarygodnymi. Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który przypomniał, że w takim przypadku, w sytuacji, gdy nie będzie miejsca dla dziecka z Sandomierza w placówce publicznej, gmina dopłaca do pobytu dziecka w przedszkolu prywatnym. Informację tę potwierdziła Sekretarz Miasta. Pan Czerwiec zapytał ile gmina na chwilę obecną dopłaca do takich dzieci. Pani Sekretarz odpowiedziała, że na chwilę obecną gmina nie dopłaca do takich pobytów. Przewodniczący Rady Miasta dodał, że za kilka lat oddział przedszkolny przy ulicy Parkowej nie będzie spełniał żadnych norm i nie będzie w stanie sprostać potrzebom społecznym.

     Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by sformułować ostateczne stanowisko Komisji w przedmiotowej sprawie. Głosowanie w sprawie uznania skargi za bezzasadną: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ” (przy pozytywnej aprobacie Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza).   

Posiedzenie Komisji opuściła Sekretarz Miasta.

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski Komisji.

     Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż do Rady Miasta Sandomierza wpłynęło pismo Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI I PIECE” w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe. Pani Renata Kraska odczytała treść w/w pisma. Głos zabrał Pan Janusz Poński, który stwierdził, iż petycja ta jest bardzo słuszna z uwagi chociażby na to, że drewno jego zdaniem jest najbardziej ekologicznym materiałem, który można spalać. Członkowie Komisji zawnioskowali o pisemne przekazanie Przewodniczącemu Rady Miasta swojej opinii co do zasadności podnoszonego postulatu i poinformowania pozostałych radnych            o petycji na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta. Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania petycji:  3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

     Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecny zgłasza jakieś dodatkowe wnioski. Wobec ich braku Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                                                                                                                                                                      Renata Kraska

 

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

* Dane osobowe osoby prywatnej zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska, Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.