Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 46/2021/0ZKOC

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 09 lutego 2021 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych

w Mieście Sandomierzu w 2021 roku

Na podstawie art.18 ust 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2019 poz.1541 z późn. zm.); § 1 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. z 2004r. Nr 16, poz.152 ); § 10, ust.1 pkt 7 i § 11 pkt 1 lit. b i pkt. 2,3,4,5,6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego ( Dz.U. z 2015 poz.1829); § 5 ust.1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2004r. Nr 152 poz.1599 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 9/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim
w 2021 roku

zarządza się co następuje:

§1. Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Sandomierzu w 2021   będzie sprawdzenie i weryfikacja rozwiązań przyjętych w nowej edycji „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz pozostałych dokumentach planowania obronnego, a następnie zgrywanie zespołów zadaniowych w realizacji zadań obronnych w oparciu o te założenia.

§2. Wprowadza się do użytku służbowego następujące dokumenty :

  1. „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w UM Sandomierz  w  2021  roku".
  2. Formularz ankiety na potrzeby  Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla organów samorządu terytorialnego w województwie.

§3. „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w UM Sandomierz w 2021r" należy opracować i uzgodnić w zakresie przedsięwzięć i terminów z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 17 lutego 2021 roku.

§4.Wypełnione arkusze ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla organów zespolonej administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, o których mowa w § 2 ust. 2   należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 29 stycznia 2021 roku.

§5. Koordynację, nadzór i wykonanie zarządzenia  powierza  się  Inspektorowi ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Marzec

Burmistrz Miasta Sandomierza