Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 54/7/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 54/7/2022
Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie z dnia 28 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz, Pan Marek Chruściel.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Elżbieta Posłowska- Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu (czyt.: OPS)

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (II dodatkowa wersja).

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042.

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r.
z późn. zm. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.

8.Sprawy różne. Wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

Głosowano- 9 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła o omówienie raportu Panią Anetę Przyłucką, która oznajmiła, że jego przygotowanie wynika ze nowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa), który obliguje Burmistrza Sandomierza do corocznego składania raportu na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. Dokument musi zawierać m.in.: sprawozdanie z realizacji uchwał rady miasta, programów, strategii, informację o stanie mienia komunalnego, realizację budżetu obywatelskiego oraz dochody i wydatki budżetu gminy. Z kolei, informacje nieobowiązkowe zawarte ww. raporcie dotyczą aspektów kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, oświaty, profilaktyki zdrowotnej, a także porównania do lat poprzednich w tym wskaźniki rozwojowe Sandomierza na tle innych miast oparte na danych
z Głównego Urzędu Statystycznego.

         Przewodnicząca wobec braku uwag przystąpiła do głosowania ww. punktu porządku obrad.

Głosowano- 9 „za”- jednogłośnie.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Do obrad komisji dołączył radny Marek Chruściel.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Skarbnik Sandomierza szczegółowo omówiła każdą zmianę.

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania wobec braku pytań oraz uwag.

Głosowano- 10 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (II dodatkowa wersja).

Pani Barbara Grębowiec powiadomiła, że burmistrz podczas jutrzejszych obrad sesji Rady Miasta Sandomierza zaproponuje wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały ze względu na zwiększenie planu dochodów w Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6257 o kwotę 1.300.000, 00 zł (refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2021 r. na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”) oraz w Dz. 600 Rozdz. 60078 §2030 o kwotę 828.000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie pt. „Remont drogi gminnej nr 374165T- ul. Rokitek…”)  

Pan Krzysztof Kwieciński dokładnie przedstawił specyfikę prac budowlanych oraz kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na przytoczonej wyżej ulicy. 

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 10 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042.

         Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia uzasadnienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 10 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r.
z późn. zm. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.

         Radna Mariola Stępień poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Barbarę Grębowiec, która oznajmiła, że pieniądze w wysokości
200.000 zł zostaną przekazane dla miasta partnerskiego na zakup środków pierwszej pomocy oraz ubrania.

Radny Janusz Poński zasugerował, aby zaangażować przede wszystkim lokalne firmy w realizację usługi. Pani Katarzyna Knap – Sawicka wyjaśniła, że wyłonienie firm odbędzie się na podstawie regulaminu wewnętrznego do kwoty 130.000zł, a nie w wyniku przetargu. Mówczyni poprosiła zgromadzonych o sugestie ewentualnych firm, do których mogłaby wystosować zapytanie ofertowe. 

Przewodnicząca komisji wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano – 10 „za”- jednogłośnie. 

Ad.8

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji poinformowała o piśmie z dnia 21 czerwca br. dot. wniosku komisji rewizyjnej odnośnie wpływów do budżetu gminy od organizacji pozarządowych oraz otrzymanego wsparcia finansowego ze środków gminy. Radna Mariola Stępień dodała, że ze względu na dekretację przewodniczącego rady miasta oraz obszerną treść pracownik biura rady rozesłał na skrzynki mailowe do członków komisji w celu wcześniejszego zapoznania się z treścią.

Radna Ewa Gracz zapytała dlaczego składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej (czyt.: LOT) została przekazana trzy razy w 2021 roku. Pani Katarzyna Knap- Sawicka oznajmiła, że 2020 rok był okresem pandemii koronawirusa co wiązało się z brakiem uiszczenia ww. opłaty dla LOT-u. Ta zaległość została wyrównana w 2021 r. 

Radna Mariola Stępień odczytała treść odpowiedzi, znak: NK.0003.6.2022.JSZ na wniosek komisji w sprawie przekwalifikowania dróg powiatowych lub miejskich na drogi wewnętrzne i utworzenie kolejnych płatnych parkingów z uwzględnieniem weekendów na terenie Sandomierza w celu zwiększenia wpływów do budżetu gminy.

Radny Marek Chruściel powiedział, że miasto nie ma dużych profitów
z turystyki. Należy poczynić kroki, aby to zmienić np. poprzez wprowadzenie płatnych parkingów dla przyjezdnych. Mieszkańcy Sandomierza posiadają wykupiony roczny abonament karty parkingowej.

Radny Sylwester Łatka zapytał o wysokość kwoty pieniężnej za dzierżawę gruntu przez cyrk, wesołe miasteczko i samochody „monster truck”. Pani Barbara Grębowiec przedstawiła kwoty wpływające do budżetu gminy z tego tyt.

Radny Janusz Poński sformułował wniosek o sezonowe (maj- październik) zatrudnienie osób do przeprowadzenia rzetelnych kontroli uiszczanych opłat parkingowych w tygodniu oraz weekendy
w całym mieście.

Głosowano- 10 „za” – jednogłośnie.

Radna Mariola Stępień sformułowała wniosek o rozszerzenie strefy płatnego parkowania na ulicach: Lwowska, Słowackiego, Ogrodowa, Parkowa, Szkolna  w Sandomierzu.

Głosowano- 9 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Wśród członków komisji rozgorzała dyskusja związana z brakiem reakcji ze strony Pani Katarzyny Radziwiłko – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK) odnośnie wnioskowanej podwyżki cen biletów wejściowych na Bramę Opatowską (czyt.: BO) oraz Podziemną Trasę Turystyczną (czyt.: PTT) na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

Radni Robert Kurosz oraz Janusz Poński powiedzieli, że Podziemna Trasa Turystyczna została przez ostatnie lata zdegradowana. Zaapelowali
o wyrozumiałość i uzbrojenie się w cierpliwość co do planów SCK. Z kolei, radni: Marek Chruściel, Krzysztof Szatan oraz Mariola Stępień wyrazili swoje niezrozumienie wobec braku chęci w kwestii podwyżki biletów dla turystów. Obecne ceny biletów na BO wynoszą 8zł ulgowy, 10 zł normalny. Mówcy uznali, że turysta przyjeżdżający do Sandomierza na pewno nie ominie kluczowych atrakcji miasta, ponieważ nastawiony jest stricte na zwiedzanie. Ceny w innych turystycznych miastach są o wiele wyższe dla turystów. 

Radna Mariola Stępień sformułowała wniosek o ponowne przeanalizowanie podwyżki cen biletów na obiekt Bramy Opatowskiej.

Głosowano- 8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu