Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 29/4/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 29/4/2022
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Posiedzenie w dniu 10 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni:

Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjny Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: TI),

Pani Katarzyna Knap- Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu,  
i Turystyki (czyt.: KPSiT),

Obecna Mieszkanka Sandomierza: Pani Z.*W.*

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie punktu z planu pracy komisji Informacja nt. inwestycji miejskich realizowanych w ramach programu „Rewitalizacja Sandomierza- miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju na lata 2018-2021 - podsumowanie” .

4.Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. Analiza aktualnej oferty terenów miejskich pod kątem możliwości inwestycyjnych.

5.Omówienie punktu z planu pracy komisji pt. Bieżąca informacja nt. współpracy z miastami partnerskimi.

6.Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

7.Sprawy różne. Wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Omówienie punktu z planu pracy komisji Informacja nt. inwestycji miejskich realizowanych w ramach programu „Rewitalizacja Sandomierza- miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju na lata 2018-2021 - podsumowanie” .

Przewodniczący komisji poprosił o omówienie ww. punktu porządku obrad Pana Krzysztofa Kwiecińskiego, który wymienił wszystkie zadania realizowane w ramach programu rewitalizacji oraz terminy ukończenia prac inwestycji.

Radny Janusz Poński poruszył temat wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż dolnego chodnika przy ul. Mickiewicza (po stronie Parku Saskiego) oraz funkcjonowania miejskiego monitoringu z centralą w Szkole Podstawowej Nr 4. Mówca dodał, że kamery ze sztuczną inteligencją sprawdziłyby się podczas obserwacji ruchu drogowego na wjazdach do miasta.  

Pan Krzysztof Kwieciński oznajmił, że ww. chodnik stanowi własność Starostwa Powiatowego. Projekt będzie  realizowany przez władze powiatu.

Z kolei, punkty podglądu monitoringu oprócz centrali w szkole będą mieściły się w Powiatowej Komendzie Policji oraz Straży Miejskiej.

Zastępca Burmistrza przedstawił ewentualne formy zatrudnienia osób do obsługi systemu monitoringu.

Radny Mariusz Prezgot zwrócił się do Kierownika Referatu TI o wyłączenie nagłośnienia w postaci sztucznego sokoła w  Parki Saskim ze względu na prośby mieszkańców i nieskutecznej metody odstraszenia ptaków oraz o poprawę nieestetycznego wyglądu „domku dla nietoperzy”.

Mieszkanka Sandomierza oświadczyła, że miejski monitoring powinien przewidzieć całodobowe kamery na Starym Mieście ze względu na największą ilość turystów. Pani Z.* W.* zaapelowała, aby obsługą miejskiego monitoringu zajmowali się np. emerytowani strażnicy miejscy czy policjanci.

Wobec braku pytań radny Janusz Poński przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. Analiza aktualnej oferty terenów miejskich pod kątem możliwości inwestycyjnych.

         Przewodniczący komisji udzielił głosu Zastępcy Burmistrza, który powiedział, że obecnie trwa proces identyfikacji miejsc inwestycyjnych komunalnych, jak również prywatnych jeśli właściciel wyraził zgodę. Dwoje urzędników (jedna z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz z Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki) uczestniczyło w szkoleniu  w zakresie metod pozyskiwania inwestorów, a także opisywania w sposób jednoznaczny oferty. Pan Janusz Stasiak przypomniał, że prawa strona Sandomierza nadal zablokowana jest przez zaostrzenia map zagrożenia i ryzyka powodziowego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskiej”  co uniemożliwia  sprzedaż gruntów przez gminę. Mówca zwrócił uwagę na konieczność zaktualizowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (czyt.: MPZP) dla terenu Gęsiej Wólki.

Zastępca Burmistrza oznajmił, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym uczestniczył w spotkaniach poświęconym  przystąpienia do klastra energetycznego w rozumieniu wspólnego ubiegania się lokalnych podmiotów o wsparcie  w wybudowania instalacji energii odnawialnej. Mówca dodał, że zmiana planu przestrzennego w korelacji z porządną ofertą inwestycyjną to minimum, które gmina powinna zapewnić. Należy pamiętać, że
w Sandomierzu jest niewiele terenów inwestycyjnych. Ponadto, omówił po kolei prace związane z opracowaniem MPZP (Starówka, Gęsia Wólka, Szpital- Długa). Pan Janusz Stasiak dopowiedział, że jeśli trafiłby się potencjalny inwestor chcący zainwestować w Sandomierzu musiałby tego dokonać na indywidualnych zasadach decyzją o warunkach zabudowy z jednoczesnym uwzględnieniem wytycznych narzuconych przez konserwatora zabytków.

Radny Mariusz Prezgot zwrócił uwagę, aby popatrzeć najpierw na mieszkańca dopiero później na turystę.

Z kolei, mieszkanka Sandomierza dodała, że teren Gęsiej Wólki można wykorzystać jako tereny rekreacyjne, stawy komercyjne, pole golfowe. Wypowiedź poparł radny Mariusz Prezgot.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Omówienie punktu z planu pracy komisji pt. Bieżąca informacja nt. współpracy z miastami partnerskimi.

         Radny Janusz Poński poprosił o wypowiedź w powyższym punkcie Panią Katarzynę Knap- Sawicką w celu przedstawienia informacji nt. współpracy
z miastami partnerskimi. Mówczyni szczegółowo omówiła formę i zakres relacji między Sandomierzem a Ostrogiem (Ukraina), Emendingen (Niemcy), Newark-on- Trent (Anglia), Volterrą (Włochy).

Współpraca w bieżącym roku z ww. miastami przebiegała pod trzema aspektami: kryzysu wojennego na Ukrainie, 30-lecie partnerstwa miast z Emendingen oraz 10-lecie partnerstwa miast z Volterrą.

Partnerzy z Niemiec wsparli Ukrainę przesyłając fundusze na utworzone przez miejski samorząd  konto w wysokości 188.966 zł, z kolei Wielka Brytania
w wysokości 32.565 zł. Pieniądze są przeznaczane na zakup niezbędnych rzeczy (środki opatrunkowe, medyczne, ubrania).

Ponadto, Sandomierz utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami samorządu Ukrainy. Podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom za mobilizację i chęć pomocy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził magazyn z darami od Sandomierzan. Dzięki aktywności i zaangażowaniu w zbiórkę rzeczy mieszkańców udało się przeprowadzić cztery transporty do Ostroga.

Sandomierz, jako pierwsze miasto partnerskie z Ostrogiem udzieliło pomocy  Ukrainie.

Z kolei, radny Wojciech Czerwiec opowiedział o wspólnej wizycie w Volterze m.in. z burmistrzem, radnymi. Delegacja z Sandomierza zapoznała się z funkcjonowaniem i problemami we włoskim mieście. Obecny podczas wyjazdu prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Pan Piotr Sołtyk przejawiał chęć nawiązania kontaktu z tożsamą włoską spółką komunalną w zakresie poszukiwania gorących źródeł w naszym rejonie.

Mówca podkreślił, że wszystkie spotkania Sandomierza z miastami partnerskimi powinny być tematyczne. Dzięki temu wywiąże się konkretna dyskusja w danym aspekcie, a co za tym idzie być może nasuną się rozwiązania niektórych problemów.

Radny zasugerował, aby powołać komórkę 1-2- osobową do prowadzenia i utrzymywania relacji z wszystkimi miastami partnerskimi. Powyższy pomysł zyskał uznanie również u przewodniczącego komisji. 

         Pani Z.* W.* zwróciła się do Pani Katarzyny Knap- Sawickiej z pytaniami: Ile Referat KPSIT zyskał więcej pieniędzy z promocji 
w porównaniu do poprzedniego roku? Ile zyskano za odpady komunalne podczas imprez miejskich? 

Radny Janusz Poński oznajmił, że powyższe pytania zostaną przeniesione do punktu 7. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Wobec braku pytań przewodniczący komisji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

Radny Janusz Poński poprosił o omówienie raportu Panią Anetę Przyłucką, która oznajmiła, że przygotowanie raportu o stanie gminy wynika ze nowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa), który obliguje Burmistrza Sandomierza do corocznego składania raportu na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. Dokument musi zawierać m.in.: sprawozdanie z realizacji uchwał rady miasta, programów, strategii, informację o stanie mienia komunalnego, realizację budżetu obywatelskiego oraz dochody i wydatki budżetu gminy. Z kolei, informacje nieobowiązkowe zawarte ww. raporcie dotyczą aspektów kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, oświaty, profilaktyki zdrowotnej, a także porównania do lat poprzednich w tym wskaźniki rozwojowe Sandomierza na tle innych miast oparte na danych
z Głównego Urzędu Statystycznego.

         Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na niepokojące dane statystyczne pokazujące ubytek ludności i duże koszty administracji.

Pani Z.* W.* przypomniała o złożonym wniosku z komisji odnośnie rozważenia przeznaczenia obszarów Gęsiej Wólki pod tereny rekreacyjne.  

Z kolei, radny Mariusz Prezgot wyraził swój sprzeciw wobec pisma (omawiane na poprzednim posiedzeniu komisji) i pomysłu Pana Grzegorza Świtalskiego z Fundacji Sandomierka na zagospodarowanie i udostępnienie terenów nadwiślańskich.

Wobec braku głosów w dyskusji radny Janusz Poński przystąpił do głosowania.

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Pani Aneta Przyłucka zapytała o powód głosu wstrzymującego. Podczas omawiania dokumentu nie padły żadne uwagi.

Radny Mariusz Prezgot oznajmił, że głównym zarzutem jest promowanie turystyki i spychanie mieszkańca na tzw. „drugi plan”.  Miasto nie wzbogaca się z turystyki.

Ad.7

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radni Tomasz Malinowski oraz Wojciech Czerwiec opuścili salę obrad. Komisja nie posiada quorum.

Przewodniczący komisji przypomniał obecnym o zeskanowanych pismach i rozesłanych do członków komisji przez pracownika biura rady w celu wcześniejszego zapoznania się z ich treścią:

1.Odpowiedź na wnioski komisji znak:SEK.0003.1.2022.APR,

2.Odpowiedź na wniosek komisji znak:NK.0003.2.2022.DSO,

3.Odpowiedź na  wniosek komisji znak:NK.0003.1.2022.SR,

4.Odpowiedź udzieloną przez Referat Techniczno- Inwestycyjny na maila mieszkańca w sprawie Programu Kolej+.

Wśród obecnych rozgorzała dyskusja związana z opłatami za centralne ogrzewanie.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j. t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu