Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 42/6/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 42/6/2022
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

Posiedzenie w dniu 27 czerwca 2022 roku, sala 103, biura rady

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pan Marek Chruściel, Pan Marek Strugała, Pan Jerzy Żyła.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI).

Ad. 1

Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
  4. Rozmowa nt. planów związanych z remontem Kamienicy Oleśnickich.
  5. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

Radny Robert Kurosz poprosił o omówienie raportu Panią Anetę Przyłucką, która oznajmiła, że przygotowanie raportu o stanie gminy wynika ze nowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa), który obliguje Burmistrza Sandomierza do corocznego składania raportu na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. Dokument musi zawierać m.in.: sprawozdanie z realizacji uchwał rady miasta, programów, strategii, informację o stanie mienia komunalnego, realizację budżetu obywatelskiego oraz dochody i wydatki budżetu gminy. Z kolei, informacje nieobowiązkowe zawarte ww. raporcie dotyczą aspektów kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, oświaty, profilaktyki zdrowotnej, a także porównania do lat poprzednich w tym wskaźniki rozwojowe Sandomierza na tle innych miast oparte na danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Przewodniczący komisji wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Rozmowa nt. planów związanych z remontem Kamienicy Oleśnickich.

         Radny Robert Kurosz na wstępie swej wypowiedzi zaznaczył, że należy zastanowić się nad przeznaczeniem budynku Kamienicy Oleśnickich po remoncie. Przewodniczący komisji nie wykluczył kontynuacji działalności prowadzonej obecnie w gmachach obiektu przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Zaapelował o rozpoczęcie dyskusji w gronie radnych, znajomych, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie. Radny przedstawił swoje spostrzeżenia m.in.: potrzeby Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK) zaplecza w postaci sali konferencyjnej na rynku lub po tzw. „starej mleczarni” na ul. Browarnej, potrzeby budynku dla Centrum Informacji Turystycznej (czyt.: CIT) np. w obiekcie Kamienicy Oleśnickich być może przy zamianie lokum z rycerstwem.      

Obecnie budynek Kamienicy Oleśnickich jest zniszczony. Zwrócił uwagę na fakt, że prowadzące tam działalność rycerstwo nie do końca należycie zadbało o stan obiektu.

Radny Robert Kurosz poprosił Pana Krzysztofa Kwiecińskiego o omówienie zakresu prac przewidzianych w dokumentacji technicznej (remont całego budynku o funkcji użyteczności publicznej wraz z oficyną oraz piwnicą). Dalsza działalność jaka będzie prowadzona po remoncie nie została konkretnie sprecyzowana.

Radny Marcin Świerkula poruszył temat przeniesienia zlokalizowanych stowarzyszeń i organizacji z budynku na ul. Mariackiej 1 do innego lokum
w mieście w celu zapewnienia miejsca dla rycerstwa. Zwrócił uwagę, aby
z wyprzedzeniem podjąć decyzje. Zasugerował, aby rozpocząć prowadzenie rozmów z Pocztą Polską usytuowaną na parterze kamienicy w celu znalezienia zastępczego lokum. Pani Aneta Przyłucka przypomniała, że w poprzednich latach była brana pod uwagę koncepcja przeniesienia stowarzyszeń i Regionalnej Izby Obrachunkowej na rzecz uczelni wyższej. Jednak
w odpowiedzi zwrotnej gmina otrzymała informację, że powyższe rozproszenie ww. organizacji w dużej mierze utrudni współpracę.

Radny kontynuował wypowiedź dodając, że kamienica ma potencjał i może doskonale reprezentować miasto, przy tym zarabiać.

Z kolei, radny Robert Kurosz zaproponował budynek na ul. Opatowskiej 3, który stoi pusty, a sprawy sądowe toczą się latami. Sekretarz Sandomierza oznajmiła, że w powyższym temacie powinna wypowiedzieć się Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.    

Mówca zasugerował również budynek mieszkalny zlokalizowany na
ul. Mariackiej 8.

Radny Andrzej Lebida powiedział, że miasto musi się rozwijać, działać i funkcjonować. Dodał, że należy pomóc rycerstwu poprzez znalezienie odpowiedniego lokum. Docenił działalność Pana Karola Burego – Kasztelana/ Prezesa Ludowego Klubu Sportowego. Nadmienił, że rycerstwo zarabia poprzez prowadzenie siłowni na ul. Słowackiego, chorągwi sandomierskiej oraz zbrojowni.

Mówca kontynuował dopytując o zamknięte baseny zewnętrzne.

Radny Marcin Świerkula oznajmił, że należy poczynić starania w celu pozyskania środków zewnętrznych na tzw. otwarte baseny.

Radny Robert Kurosz porównał aktywność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (czyt.: MOSIR) do SCK pod kątem starań o fundusze zewnętrzne.

Zaznaczył, że SCK regularnie pozyskuje środki finansowe. Przewodniczący komisji zwrócił się do członków z retorycznym pytaniem ile pieniędzy pozyskał MOSIR?

         Radny Robert Kurosz podsumował ww. punkt porządku obrad zwracając się ponownie do zgromadzonych o przemyślenie przeznaczenia wyremontowanego budynku Kamienicy Oleśnickiej i wskazanie ewentualnego lokum zastępczego dla rycerstwa.

Ad. 6

Sprawy różne. Wnioski komisji.

         Radny Robert Kurosz poruszył temat angażu dla Pana D.*B.* w Szkole Podstawowej Nr 1 na prowadzenie zajęć z dziećmi również niepełnosprawnymi. Członkowie komisji uznali, że dyrektor szkoły powinien przedstawić plan i sposób finansowania po odbytych konsultacjach z Panią Tamarą Sochą- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW)
w Sandomierzu. Ponadto, członkowie komisji zwrócili uwagę na potrzebę nauki dzieci z Ukrainy języka polskiego w wakacje.

         Przewodniczący komisji poddał do głosowania następujące wnioski:

1.Prośba o pozyskanie terenów po tzw. „starej mleczarni” przy ul. Browarnej na potrzeby utworzenia domu kultury.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

2.Wniosek o zorganizowanie zajęć z języka polskiego przez okres wakacyjny dla dzieci z Ukrainy.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Radny Robert Kurosz zapoznał zgromadzonych z pismami:

1.Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielonej dotacji Nr wniosku 03831/22 w wysokości 678.000,00 zł dla Parafii Katedralnej p.w. Narodzenia NMP w Sandomierzu na wymianę pokrycia na południowej połaci dachu.

2. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielonej dotacji Nr wniosku 06785/22 w wysokości 46.000,00 zł dla Klasztoru i Kościołowi pw. Św. Jakuba OO. Dominikanów na interwencyjne zabezpieczenie i konserwację piwnicy romańskiej- etap V.

3. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielonej dotacji Nr wniosku 00239/22 w wysokości 185.000,00 zł dla Klasztoru i Kościołowi pw. Św. Jakuba OO. Dominikanów na remont konserwatorski dzwonnicy – etap III.

4. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielonej dotacji Nr wniosku 01047/22 w wysokości 62.000,00 zł Bibliotece Diecezjalnej
w Sandomierzu na prace konserwatorskie nad księgozbiorem, pełną konserwację rękopisu (sygn.176)- kontynuacja.

5.Pismem Pana Mikołaja Getki- Keniga - Dyrektora Muzeum Zamkowego znak: MOS-0301/71/2022. Komisja nie zajęła konkretnego stanowiska. 

Ad.7. Zamknięcie obrad.

         Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.                                

Robert Kurosz- Przewodniczącego Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j. t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.