Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 35/7/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 35/7/2022

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radna spóźniona: Pani Renata Kraska.

Radna nieobecna: Pani Kazimiera Bednarska.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Barbara Rajkowska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
( czyt.: GN),

Pan  Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (czyt.: UA).

Obecni: radny Wojciech Czerwiec, radny Piotr Chojnacki oraz mieszkańcy Sandomierza w osobach: Pan M.*M.*, Pan K.*D.*, Pan A.*K*.

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
  4. Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Analiza gminnych terenów inwestycyjnych w perspektywie opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.”
  5. Sprawy bieżące, wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Do obrad komisji dołączyła radna Renata Kraska.

Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

Radny Tomasz Malinowski poprosił o omówienie raportu Panią Anetę Przyłucką, która oznajmiła, że przygotowanie raportu o stanie gminy wynika ze nowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa), który obliguje Burmistrza Sandomierza do corocznego składania raportu na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. Dokument musi zawierać m.in.: sprawozdanie z realizacji uchwał rady miasta, programów, strategii, informację o stanie mienia komunalnego, realizację budżetu obywatelskiego oraz dochody i wydatki budżetu gminy. Z kolei, informacje nieobowiązkowe zawarte ww. raporcie dotyczą aspektów kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, oświaty, profilaktyki zdrowotnej, a także porównania do lat poprzednich w tym wskaźniki rozwojowe Sandomierza na tle innych miast oparte na danych
z Głównego Urzędu Statystycznego.

Radny Jacek Dybus zauważył na str. 20 ww. dokumentu brak kwot
w tabeli poświęconej zadłużenia z tyt. wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w PKO Bank Polski oraz w Banku Pekao SA.

Pani Aneta Przyłucka oznajmiła, że podniesiona kwestia zostanie wyjaśniona przez Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Sandomierza na obradach Komisji Budżetu i Finansów oraz sesji Rady Miasta Sandomierza.

Wobec braku pytań radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania nad raportem o stanie gminy za 2021 rok.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.  

Ad.4

Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Analiza gminnych terenów inwestycyjnych w perspektywie opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.”

         Radny Tomasz Malinowski poprosił o wypowiedź Pana Piotra Paszkiewicza w celu omówienia terenów inwestycyjnych w perspektywie opracowania nowych miejskich planów zagospodarowania przestrzennego (czyt.: MPZP). Naczelnik Wydziału UA wymienił, że w pierwszej kolejności zostanie opracowany plan „Starego Miasta” i kolejno następne dwa: terenów Gęsiej Wólki oraz Szpitala- ul. Długiej. Mówca szczegółowo uargumentował potrzeby opracowania ww. planów.

Radny Andrzej Bolewski oznajmił, że miasto nie ma określonych celów inwestycyjnych i pomysłów rozwoju. Mówca podniósł kwestie dotyczące braku akcesu gminy do programów zewnętrznych związanych z modernizacją linii pociągowej i dworcem PKP, a także braku chęci ze strony włodarzy oraz radnych do rozmów i spotkań z posłami i wojewodą. Radny powiedział, że w pierwszej kolejności powinny być wykonywane plany związane z miejscami inwestycyjnymi, czyli Gęsia Wólka czy Szpital. 

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na wyremontowane wały przeciwpowodziowe obok osiedla Koćmierzów w kierunku Wielowsi. Dodał, że pobliski teren w powyższej okolicy jest przygotowany pod inwestycje.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja nt. terminu decyzji Wód Polskich odnośnie map zagrożenia i ryzyka powodziowego, przyszłości terenów inwestycyjnych po  prawej stronie Sandomierza, braku akcesu Sandomierza do Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wydzierżawienia terenu Gęsiej Wólki pod usługi zgodne z MPZP.

Przewodniczący komisji podziękował za wszystkie głosy w dyskusji i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Przewodniczący komisji powiadomił, że w powyższym punkcie porządku obrad będą uczestniczyć mieszkańcy ul. Kruczej. Radny Tomasz Malinowski na wstępie wypowiedzi zaznaczył, że pismo skierowane w dniu 26.05.2022r. (data wpływu do urzędu 30.05.2022r.)do Burmistrza Sandomierza zostanie przedstawione tylko informacyjnie i do wiadomości komisji.

Pan K.*D.* oznajmił, że obecność przedstawicieli mieszkańców ul. Kruczej na posiedzeniu merytorycznej komisji ma na celu otrzymanie jej stanowiska/opinii wobec planowanego remontu wspomnianej ulicy. Mieszkańcy zapoznali się z programem funkcjonalno – użytkowym zadania pn. „Budowa ulicy Okrzei wraz z łącznikami do ulicy Kruczej oraz budowa ulicy Zawichojskiej w Sandomierzu”. Mieszkańcy nie zgadzają się z planowanym przebiegiem trasy, a co za tym idzie ze zwiększonym natężeniem ruchu drogowego oraz zagrożeniem życia i zdrowia. Mówca przypomniał m.in..: o wizji lokalnej urzędników oraz burmistrza ul. Kruczej, wpisie koszarów carskich zlokalizowanych na ul. Zawichojskiej do rejestru ochrony zabytków. Zwrócił uwagę na brak wykonanej analizy i symulacji natężenia ruchu drogowego, wąską 3-metrową drogę oraz przestarzały z 2002r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Sugestią mieszkańców
ul. Kruczej jest poprowadzenie ruchu drogowego od ul. Energetycznej do Gołębickiej, aby „rozładować ruch z centrum miasta”.  Zasugerował, aby zaślepić uliczki wjazdowe do ul. Kruczej w celu bezpieczeństwa mieszkańców przynajmniej do czasu II etapu prac projektu.

Salę obrad opuścił radny Andrzej Bolewski.

         Radny Tomasz Malinowski udzielił głosu Panu Krzysztofowi Kwiecińskiemu w celu odniesienie się do powyższej wypowiedzi mieszkańców.

Kierownik Referatu TI omówił za pomocą mapy trzy ewentualne trasy. Dodał, że projektant został zobligowany do przedstawienia dodatkowego czwartego wariantu drogi. Mówca w celu uporządkowania wszystkich informacji oświadczył, że planowana droga o szerokości 10metrów wlicza dwa pasy ruchu po 2,5m oraz ok. 2m chodniki. Oficjalne otwarcie ofert przetargowych zaplanowane jest na dzień 1 lipca br.

Wobec powyższego, radny Tomasz Malinowski podziękował za obecność przybyłym mieszkańcom i przybliżenie swoich spostrzeżeń oraz uwag. Mówca podtrzymał zdanie, że komisja na chwilę obecną nie ma podstaw do zajęcia stanowiska lub opinii ww. temacie ze względu na trwające postępowanie przetargowe. Przewodniczący komisji zaznaczył, że członkowie komisji wysłuchali, nie zlekceważyli mieszkańców, a wszelkie ewentualne podjęte decyzje i kroki zostaną podjęte zgodnie z powszechnie obowiązującą literą prawa.

Radny Jacek Dybus poruszył temat armat odstraszających ptaki i ich częstotliwości, odrestaurowania koszarów carskich na ul. Zawichojskiej oraz aplikacji gminy po środki tzw. „janosikowe”.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j. t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu