Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIII/510/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6257 o kwotę 1 300 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 828 000,00 zł
RAZEM: 2 128 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1 128 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 1 000 000,00 zł
RAZEM: 2 128 000,00 zł

 

 

 

§ 2. Załącznik nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIII/510/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (607,67KB)

DOCXUzasadnienie LIII/510/2022.docx (8,09KB)

PDFZalacznik1 LIII/510/2022.pdf (132,33KB)

PDFZalacznik2 LIII/510/2022.pdf (131,25KB)

PDFZalacznik3 LIII/510/2022.pdf (135,78KB)

PDFZalacznik4 LIII/510/2022.pdf (204,17KB)

PDFZalacznik5 LIII/510/2022.pdf (127,62KB)

PDFUchwała Nr LIII-510-2022 - głosowanie.pdf (923,50KB)