Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 127/2022/RZP z dnia 29 czerwca 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 127/2022/RZP

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29.06.2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy pn.:Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sandomierz oraz jednostek organizacyjnych”.

§ 1

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), oraz aktów wykonawczych do tej ustawy powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Janusz Stasiak                               - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Pawelczyk                          - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Magdalena Zioło                            - Sekretarz Komisji

4. Dorota Drozdowska-Achenbach       - Członek Komisji

5. Piotr Wójtowicz                    - Członek Komisji

6. Barbara Grębowiec                        - Członek Komisji

7. Mateusz Niezgoda                          - Członek Komisji                               -

8. Piotr M. Kossak                             - Członek Komisji

9. Beata Podsiadło                   - Członek Komisji

10. Piotr Szyprowski                          - Członek Komisji

11. Oskar Żak                                    - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji należy wykonywanie czynności powierzonych zgodnie
z Zarządzeniem nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej:

podejmowanie wszelkich czynności proceduralnych wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, przygotowanie propozycji wyjaśnień dotyczących treści SWZ, dokonanie otwarcia ofert, dokonanie ich oceny, przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty i sporządzenie protokołu z postępowania, przedłożenie protokołu do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta.

Do zadań poszczególnych członków Komisji należy:

Skład Komisji

Zadania poszczególnych członków Komisji

1. Janusz Stasiak

Przewodniczący Komisji

 

 1. Organizowanie pracy Komisji w tym wyznaczenie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono
  w Zarządzeniu nr 28/2019/RZP w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.
 2. Dokonywanie otwarcia ofert.
 3. Składanie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Wnioskowanie do kierownika zamawiającego
  o odwołanie członka komisji, który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności,
  o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp albo złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności,
  o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp albo złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp, a także o odwołanie członka komisji
  z innych uzasadnionych powodów;
 5. W razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o zawieszenie działania komisji
  do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;
 6. Podział prac przydzielanych członkom komisji;
 7. Informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji;

2. Joanna Pawelczyk

Z-ca Przewodniczącego Komisji

 1.  W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji wykonywanie czynności jw.,
 2. Odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy Pzp i włączenie wskazanych oświadczeń
  do dokumentacji postępowania;
 3. Przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism, w szczególności w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania;
 4. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;
 5. Nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania.
 6. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności z SWZ
  i ustawą - prawo zamówień publicznych.
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 8. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 9. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 10. Przekazanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania.
 11. W razie nieobecności Sekretarza Komisji wykonuje czynności jn.

3. Magdalena Zioło

Sekretarz Komisji

 1. Sporządzanie kompletnej dokumentacji przetargowej (sporządza i wysyła pisma do wykonawców, przekazuje do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (w platformie e-zamówienia) ogłoszenia na zasadach określonych w ustawie: ogłoszenie
  o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie
  o zmianie umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zamieszcza ww. ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zamieszcza Specyfikacje Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania). 
 2. Udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.
 3. Dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz
  z załącznikami, sporządzenie propozycji komisji.
 4. Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji.
 5. Przestrzeganie zasad pisemności w zakresie określonym ustawą pzp.
 6. Przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji
  o złożonych ofertach, nie później niż w terminie 7
  dni od dnia otwarcia ofert lub ofert dodatkowych albo unieważnienia postępowania.
 7. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych
  z postępowaniem.
 8. Przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:
  1. udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;
  2. przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;
  3. dokonania jej archiwizacji.
 9. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności z ustawą- prawo zamówień publicznych i SWZ.
 10. Przekazywanie zawartej umowy komórce merytorycznej, Wydziałowi Finansowemu.
 11. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 12. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 13. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
  w pracach komisji.
 14. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;

4. Dorota Drozdowska -Achenbach

Członek Komisji

 1. Sprawdza oferty pod względem zgodności z SWZ
  i ustawą - prawo zamówień publicznych.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 4. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 5. W razie nieobecności Sekretarza Komisji wykonuje czynności jw.,
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
  w pracach komisji.

5. Piotr Wójtowicz

Członek Komisji

 1. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności 
  z ustawą - prawo zamówień publicznych i SWZ.
 2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 3. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 4. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
  w pracach komisji.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;

6. Barbara Grębowiec

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału
  w postępowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, obliczenia ceny ofertowej) oraz treści istotnych postanowień umowy.
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sposób obliczenie ceny, sprawdza czy  cena i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza warunki wymagane od wykonawców, oświadczenia, aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo Bankowe, bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenia lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia). Dokonuje punktacji ofert na podstawie kryteriów określonych
  w SWZ.  
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
  w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia,
  w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy
  w terminie 15 dni od wykonania umowy.

7. Mateusz Niezgoda

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału
  w postępowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, obliczenia ceny ofertowej) oraz treści istotnych postanowień umowy.
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sposób obliczenie ceny, sprawdza czy  cena i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza warunki wymagane od wykonawców, oświadczenia, aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo Bankowe, bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenia lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia). Dokonuje punktacji ofert na podstawie kryteriów określonych
  w SWZ.  
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
  w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia,
  w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy
  w terminie 15 dni od wykonania umowy.

8. Piotr M. Kossak

Członek Komisji

 

 1.  Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Sprawdzanie ofert pod względem formalno-prawnym.
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.

9. Beata Podsiadło

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem rachunkowym oraz zgodności z SWZ  (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo).
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;
 5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
  w pracach komisji.

10. Piotr Szyprowski

Członek Komisji

1.  Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2.  Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

3.  Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;

4.  Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus z uwzględnieniem  minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych zgodnych
z obowiązującymi przepisami (m.in. otwarcie
i odszyfrowanie ofert, weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych ofert i dokumentów oraz przekazanie dokumentów wraz z raportami z weryfikacji podpisów na nośniku elektronicznym).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji
o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

11. Oskar Żak

Członek Komisji

1.  Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2.  Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

3.  Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;

4.  Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus z uwzględnieniem  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zgodnych
z obowiązującymi przepisami (m.in. otwarcie
i odszyfrowanie ofert, weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych ofert i dokumentów oraz przekazanie dokumentów wraz z raportami z weryfikacji podpisów na nośniku elektronicznym).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji
o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

§ 3

 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
 2. Komisja zakończy pracę z chwilą wykonania ostatniej czynności
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, wprowadzonym Zarządzeniem
nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji.

PDFZarządzenie nr 127 2022 RZP.pdf