Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75616 § 2680 o kwotę 5 578 278,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0430 o kwotę 6 000 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 102 854,00 zł
RAZEM: 6 102 854,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 102 854,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90026 § 6650 o kwotę 13 005,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4100 o kwotę 707 222,00 zł
RAZEM: 823 081,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 235 500,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 63 005,00 zł
RAZEM : 298 505,00 zł

 

 

 

§ 2. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (8,86KB)

PDFZalacznik1 .pdf (127,48KB)

PDFZalacznik2 .pdf (154,69KB)

PDFZalacznik3 .pdf (196,45KB)