Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 124/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 124/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11.1 Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 2700  o kwotę

171 672,00 zł

 

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210  o kwotę

171 000,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300  o kwotę

672,00 zł

RAZEM:

171 672,00 zł

 

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 754 Rozdz. 75414 § 4210  o kwotę

5 500,00 zł

 

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 754 Rozdz. 75414 § 4300  o kwotę

5 500,00 zł

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 

 

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

- w dziale 754 w Rozdz. 75495 o kwotę 171.672,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na finansowanie lub zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 672,00 zł z przeznaczeniem  na koszty obsługi;

2. Przesuwa się środki finansowe:

- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w rozdziale 75414 (Obrona cywilna):

-  z paragrafu 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - zmniejszenie planu o kwotę 5.500,00 zł,

-  do paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) - zwiększenie planu o kwotę 5.500,00 zł, celem montażu, instalacji i konfiguracji radiotelefonu wraz z anteną do syreny elektronicznej zlokalizowanej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.

PDFZarzadzenie nr 124 2022 SK.pdf (286,90KB)