Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 29/4/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 29/4/2022
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
w dniu 13 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

4.Sprawy różne, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

Radna Ewa Gracz poprosiła o omówienie ww. dokumentu Panią Anetę Przyłucką. Przygotowanie raportu o stanie gminy wynika ze nowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa), który obliguje Burmistrza Sandomierza do corocznego składania raportu na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. Dokument musi zawierać m.in.: sprawozdanie z realizacji uchwał rady miasta, programów, strategii, informację o stanie mienia komunalnego, realizację budżetu obywatelskiego oraz dochody i wydatki budżetu gminy. Z kolei, informacje nieobowiązkowe zawarte ww. raporcie dotyczą aspektów kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, oświaty, profilaktyki zdrowotnej, a także porównania do lat poprzednich w tym wskaźniki rozwojowe Sandomierza na tle innych miast oparte na danych
z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań  i uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak pism.

Brak wniosków komisji.

Członkowie komisji docenili szeroki wachlarz oferowanych zadań opieki społecznej, aplikowanie o środki zewnętrzne poprzez akces do programów ministerialnych czy unijnych.

Radna Mariola Stępień poruszyła temat potrzeby powstania Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w mieście, o który komisja zawnioskowała do burmistrza oraz zwróciła się pismem do Starosty Sandomierskiego. 

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

 

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

 

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu