Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 38/5/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 38/5/2022

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 10 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza

Obecna Pani Z.W.*) -Mieszkanka Sandomierza

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
  4. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  5. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

         Radna Ewa Gracz poprosiła o omówienie ww. dokumentu Panią Anetę Przyłucką. Przygotowanie raportu o stanie gminy wynika ze nowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (art. 28aa), który obliguje Burmistrza Sandomierza do corocznego składania raportu na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. Dokument musi zawierać m.in.: sprawozdanie z realizacji uchwał rady miasta, programów, strategii, informację o stanie mienia komunalnego, realizację budżetu obywatelskiego oraz dochody i wydatki budżetu gminy. Z kolei, informacje nieobowiązkowe zawarte ww. raporcie dotyczą aspektów kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, oświaty, profilaktyki zdrowotnej, a także porównania do lat poprzednich w tym wskaźniki rozwojowe Sandomierza na tle innych miast oparte na danych
z Głównego Urzędu Statystycznego.   

Radny Andrzej Majewski poprosił o wytłumaczenie zawartych
w załączniku do raportu wskaźników rozwojowych Sandomierza na tle grupy 7 miast Województwa Świętokrzyskiego. Dodał, że na str. 70 ww. dokumentu brakuje dokładnej daty uchwały dot. sprawozdania z działań zrealizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.  

Członkowie komisji poruszyli tematy m.in.: potrzeby dyskusji nad strategią rozwoju miasta i przyszłości dla Sandomierza, otrzymanych środków finansowych z rządowego programu „Polski Ład” na remont Kamienicy Oleśnickich oraz modernizację krytej pływalni, powielania zadań przez stowarzyszenia otrzymujące dotację z budżetu gminy.

Pani Z.W.*) zwróciła uwagę na wysokie koszty przygotowania kosztorysów pod inwestycje miejskie, podrzucanie śmieci przez restauratorów do koszy przynależnych do kamienic na Starym Mieście, brak noclegowni w mieście oraz blokadę miejsc pracy przez emerytów w urzędzie
i jednostkach podległych gminie.

         Radna Ewa Gracz w związku z brakiem pytań przystąpiła do głosowania ww. punktu porządku obrad.

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Ad.4

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radna Kazimiera Bednarska zaapelowała do członków komisji o dokładną weryfikację każdego wniosku mieszkańca ubiegającego się
o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz lub przedłużenie umowy najmu.

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

 

 

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu