Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00052165/6

  1. dz. nr 209/5 o pow. 0,0860 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 53.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium
    w pieniądzu w wysokości 5.300,00 zł płatne najpóźniej do dnia 11.03.2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.
  2. dz. nr 209/6 o pow. 0,0816 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium
    w pieniądzu w wysokości 6.200,00 zł płatne najpóźniej do dnia 11.03.2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2021r. o godz. 1030w siedzibie Urzędu Miejski
    w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął
w dniu  22.09.2020r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące w/w nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia bez obciążeń.

Przeznaczenie w mpzp osiedla „Kamień Plebański” podstawowe teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełniające usługi nieuciążliwe zlokalizowane w zabudowie jednorodzinnej, w tym z zakresu turystyki.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana
z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Komisja Przetargowa jest uprawniona do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona)
i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń,
w tym adres elektroniczny.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154121/,

www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl (strona podmiotowa)

e-mail: , edyta.duma@um.sandomierz.pl

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

DOCXWarunki I przetargow ustnych nieograniczonych-Błonie.docx (23,04KB)
DOCXOswiadczenie uczestnika przetargów Blonie.docx (15,30KB)
DOCZarządzenie nr 45-2021-GN przetarg Blonie.doc (35,50KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc (28,50KB)
PDFDziałki przy ul Błonie mapa.pdf (371,95KB)