Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0270 o kwotę 164 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0950 o kwotę 15 000,00 zł
RAZEM: 179 000,00 zł

2. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75601 § 0350 o kwotę 31 172,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0270 o kwotę 164 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 510 760,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 150 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0960 o kwotę 25 399,84 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 390 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90026 § 0950 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0870 o kwotę 75 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2370 o kwotę 43 828,00 zł
RAZEM: 1 405 159,84 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 200 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 539 300,75 zł
RAZEM: 739 300,75 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę 300 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 259 300,75 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 80 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 300 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 63 884,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 330 205,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 19 130,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 97 541,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 120 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 25 399,84 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4330 o kwotę 80 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 90 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł
RAZEM: 1 965 460,59 zł

 

 

 

5. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie : „Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu części opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 500.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) ”;
§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (16,82KB)

PDFZalacznik1 .pdf (264,40KB)

PDFZalacznik2 .pdf (131,25KB)

PDFZalacznik3 .pdf (135,78KB)

PDFZalacznik4 .pdf (204,17KB)

PDFZalacznik5 .pdf (127,62KB)