Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 116/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu za rok 2021.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu, jako samorządowa instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z uwagi na zamknięcie roku 2021 i sporządzenie rocznych sprawozdań Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz  art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ma obowiązek złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz zarządzenie organu o zatwierdzeniu sprawozdań. Organem zatwierdzającym w przypadku Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu jest Gmina Sandomierz. Celem wywiązania się z obowiązków nałożonych ww. ustawami sporządzono zarządzenie o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2021.

PDFZarządzenie nr 116 2022 SK.pdf (287,11KB)