Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.06.2022 r.

UA.6733.8.2022.MSZ

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity Dz. U. 2021.735) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2022.503),

zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek:

Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pod nazwą: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w Sandomierzu na działce o nr ewidencyjnym 1173 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

BURMISTRZ

MIASTA SANDOMIERZA

 

Sandomierz, 07.06.2022